Zapytania ofertowe


Zarząd Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż korzystając z zastrzeżenia unieważnienia konkursu przewidzianego w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, nie dokonano wyboru kandydata na to stanowisko.

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 19.12.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
organizację spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

I. Szczegółowy opis zamówienia:
Organizacja spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1,
1. liczba uczestników: 15 osób
2. termin spotkania: poniedziałek, 29.12.2014 r. w godzinach 1300 – 1700
3. miejsce spotkania: miasto Zgorzelec

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
a) wydzielonego miejsca spotkania:
– sala z zapleczem sanitarnym, odpowiednio oświetlona, umożliwiająca usadzenie min. 15 osób przy jednym stole
b) usługi cateringowej na zastawie szklanej, ceramicznej lub porcelitowej dla 15 osób, z obsługą kelnerską:
– drugie danie obiadowe, deser, napoje gorące, woda, soki
c) sprzątania sali po spotkaniu.

Oferta powinna zawierać propozycję menu, składającego się z:
– ciepłego dania obiadowego (drugie danie): dwa rodzaje mięs do wyboru, dwa rodzaje produktów skrobiowych do wyboru, jedno danie jarskie, trzy rodzaje surówek do wyboru
– deseru,
– napojów gorących (herbata, kawa mielona oraz rozpuszczalna, cukier, słodzik, cytryna bez ograniczeń),
– napojów zimnych (woda gazowana: 8 x 0,5L, niegazowana: 8 x 0,5L , sok pomarańczowy: 2 L, sok jabłkowy 2 L),

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać łączny koszt brutto obejmujący wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.

III. Zasady udzielania zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonana usługę.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
– Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
– Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2014r. o godz. 12:00.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

V. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VI.Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. Załączniki:
1. Wzór formularza oferty

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska tel. 75 77 13 139


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 19.12.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1” w prasie lokalnej – tygodniku, obejmującej swym zasięgiem obszar powiatu zgorzeleckiego.

Materiał opublikowany w prasie powinien mieć min. wymiar: 174 mm na 229 mm.
Treść materiału informacyjno-promocyjny przygotowana przez zamawiającego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Logo zawarte w materiale powinno spełniać warunki określone w określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz zawierać odniesienie do Unii Europejskiej.

Termin zamieszczenia materiału: najpóźniej do 30 grudnia 2014r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
do dnia 23.12.2014r. do godz. 12.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dwa egzemplarze gazety.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Materiał informacyjno-promocyjny


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Projekt – „Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIK MESSIAEN – etap 1”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 17.12.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne skład i druk 5 rodzajów informatorów.
Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format A5
– papier (okładka kreda błysk 250 gr, środek kreda błysk 135 gr)
– lakier offsetowy
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– rodzaj szycia: płaskie pionowe (dwie zszywki)
– czcionka 14
– 5000 sztuk (5 rodzajów x 1000 szt.)

Termin wykonania zamówienia:
Ostateczny termin wykonania wraz z dostawą: do 29.12.2014 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Informatory opatrzone będą w logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, logo partnerów, informację o dofinansowaniu oraz zdjęcia. Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcy zlecenia po jego wyłonieniu;
– Zleceniodawca wymaga przedłożenia projektu zaproszeń do 22.12.2014 r. do godz. 13:00 (termin ostateczny) w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
– Treść merytoryczną stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz. 13:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Treść informatora
Zał. nr 3 – Treść informatora
Zał. nr 4 – Treść informatora
Zał. nr 5 – Treść informatora
Zał. nr 6 – Treść informatora


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 16.12.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na skład i druk 400 szt. pakietów edukacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu – „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1”. oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Opis zamówienia:
Skład i druk pakietów edukacyjnych dla nauczycieli – 400 sztuk
1. Oprawa: spirala zamykana, metalowa – biała
2. Papier środek: druk jednostronny kolorowy
I część (materiał tekstowy) – papier 80 gr.
II część (materiał zdjęciowy) – papier 200 gr.
3. Okładka: papier 350 gr., druk jednostronny kolorowy + folia błysk na zewnątrz

Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2014 r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.
– Przed drukiem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt do akceptacji przez Zamawiającego.
– Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zlecenia zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
– Oferta powinna zawierać cenę brutto PLN zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia (koszt składu, druku, dostawy itd.).
– Płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 18 grudnia 2014 r. do godz. 14:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2.I część (materiał tekstowy)
3. II część (materiał zdjęciowy)


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt –   Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 15.12.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
realizację usługi cateringowej podczas konferencji zakończeniowej projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139;   fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

I. Szczegółowy opis zamówienia:
Usługa cateringowa podczas konferencji organizowanej w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
1. liczba uczestników: 120 osób
2. miejsce organizacji konferencji: Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne MEETINGPOINT      MUSIC MESSIAEN Koźlice 1  59-900 Zgorzelec
3. termin konferencji: 18 grudzień 2014r.
4. przybliżony czas serwowania cateringu: ok. godz. 14:00

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem, transportem i podaniem cateringu, zapewnieniem  naczyń i obrusów, a także bieżącą obsługą oraz przygotowaniem przed konferencją i sprzątnięciem po zakończonej konferencji wydzielonej przestrzeni na rozłożenie i podanie cateringu.

 

Rodzaj usługi

 

jednostka

ilość

Kawa rozpuszczalna, herbata (min. 3 rodzaje, każda sztuka pakowana osobno), mleczko do kawy bez ograniczeń, cukier, słodzik, cytryna –  bez ograniczeńCiastka – 150 g na osobę, min. dwa rodzaje 1 osoba 120
mini sałatki – 3 rodzaje, mięsna, dla wegan i dla wegetarian 1 osoba 120
tartinki dekorowane – 10 różnych rodzajów, w tym
z łososiem, szynką parmeńską, serem rokpol
z uwzględnianiem dla wegan i wegetarian  4 szt. na osobę
1 osoba 120
Danie obiadowe:- dwa rodzaje mięs do wyboru- dwa rodzaje produktów skrobiowych- 1 danie jarskie- 3 rodzaje surówek 1 osoba 120
Napoje:- woda gazowana – 60 szt. x 500 ml- woda niegazowana – 60 szt. x 500 ml- soki: pomarańczowy 14 L, jabłkowy 10 L,  grejpfrutowy 10 L Wg rozpiski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Wykonawca zapewnia:
– naczynia szklane, porcelanowe lub porcelitowe oraz sztućce ze stali nierdzewnej, serwetki jednorazowe, papierowe, składane dla każdego uczestnika;
– przygotowanie przed konferencją sali do rozłożenia i podania cateringu i sprzątnięcie po konferencji;
– obecność personelu do obsługi cateringu, bieżące uzupełnianie poczęstunku oraz usuwanie brudnych naczyń, pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego i uczestników.

IV. Zasady udzielania zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonana usługę.

V. Termin i miejsce składania ofert:
– Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
– Termin składania ofert upływa 17 grudnia 2014r. do godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.
– O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani 17 grudnia 2014r. do godz. 11:00.

VI. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VII. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. Załączniki:
1.    Formularza oferty

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska tel. 75 77 13 139


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 10.12.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego (niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego) konferencji zakończeniowej projektu Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie ustne symultaniczne (niemiecko-polskie, polsko-niemieckie)
w czasie konferencji zakończeniowej projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 18 grudnia 2014r., Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne Zgorzelec – Görltiz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN Stalag VIIIA (przy wyjeździe ze Zgorzelca w kierunku Bogatyni – droga 352)

Ogólny plan konferencji:
Godz.: 11.00 otwarcie konferencji
Godz. 12.00 prelekcja dotycząca postaci Oliviera Messiaen
Godz. 13.00 zwiedzanie Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego MeetingPoint Music Messiaen Zgorzelec – Görlitz, Koźlice 1
Godz. 14.00: catering

3. Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą zapewnić do realizacji zamówienia tłumacza, który spełnia poniższe warunki:
a) posiada co najmniej 5–letni staż zawodowy w zakresie tłumaczeń ustnych z języka niemieckiego;
b) brał udział w co najmniej 5 ustnych usługach tłumaczeniowych z języka niemieckiego na język polski i/lub z języka polskiego na język niemiecki, które dotyczyły tematyki społecznej, kultury
i edukacji.
2) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
w postępowaniu.

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 3 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) Wypełnione CV tłumacza – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (wzór CV do stażu zawodowego).
b) Wykaz wykonanych przez tłumaczy 5 ustnych usług tłumaczeniowych, które dotyczyły tematyki społecznej, kultury i edukacji – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

5. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3) Dokumenty wymienione w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego.

6. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl lub faksem.
Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2014r. do godz. 13.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

7. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu składania ofert. Wygrywa Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

8. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń – wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

9. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

10.Wykaz załączników do niniejszego zapytania
1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
2) Załącznik nr 2 – Wzór Umowy
3) Załącznik nr 3 – Wzór CV do stażu zawodowego tłumaczy
4) Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych przez tłumacza ustnych usług tłumaczeniowych z zakresu tematyki społecznej, kultury i edukacji.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie
z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 09.12.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
organizację spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

I. Szczegółowy opis zamówienia:
Organizacja spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1,
1. liczba uczestników: 20 osób
2. termin spotkania: czwartek, 15.12.2014r. w godzinach 1300 – 1700
3. miejsce spotkania: miasto Zgorzelec

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
a) wydzielonego miejsca spotkania:
– sala z zapleczem sanitarnym, odpowiednio oświetlona, umożliwiająca usadzenie min. 20 osób przy jednym stole
b) usługi cateringowej na zastawie szklanej, ceramicznej lub porcelitowej dla 20 osób, z obsługą kelnerską:
– drugie danie obiadowe, deser, napoje gorące, soki
c) sprzątania sali po spotkaniu.

Oferta powinna zawierać propozycję menu, składającego się z:
– ciepłego dania obiadowego (drugie danie): dwa rodzaje mięs do wyboru, dwa rodzaje produktów skrobiowych do wyboru, trzy rodzaje surówek do wyboru, jedno danie jarskie,
– deseru,
– napojów gorących (herbata, kawa mielona oraz rozpuszczalna, cukier, słodzik, cytryna bez ograniczeń),
– napojów zimnych (woda gazowana: 10 x 0,5L, niegazowana: 10 x 0,5L , sok pomarańczowy: 3 L, sok jabłkowy 3 L),

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać łączny koszt brutto obejmujący wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.

III. Zasady udzielania zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonana usługę.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
– Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
– Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2014r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

V. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VI. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. Załączniki:
1. Wzór formularza oferty

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami. W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska tel. 75 77 13 139


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 02.12.2014 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 18.12.2014 r. w Zgorzelcu ok.45 min. prelekcji dot. życia i twórczości Oliviera Messiaena ze szczególnym uwzględnieniem jego pobytu w obozie dla jeńców wojennych Stalag VIIIA oraz powstaniu utworu „Kwartet na koniec czasu”.
Przeprowadzenie prelekcji będzie miało miejsce na konferencji zamykającej projekt „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1”.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin realizacji –18.12.2014r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– wykształcenie wyższe,
– umowa cywilno – prawna
– płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
– wykorzystane w przygotowanej prelekcji materiały, zdjęcia oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami autorskimi.
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
– cena ofertowa powinna zawierać kwotę brutto i uwzględniać:
– przygotowanie prelekcji,
– przeprowadzenie prelekcji,
– koszty dojazdu,
– koszty ewentualnego noclegu

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 05.12.2014 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 26.11.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Przygotowanie i nagranie 500 sztuk płyt CD z materiałami informacyjnymi o projekcie w opakowaniu twardym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:
– płyty powinny zawierać materiały informacyjne o projekcie dostarczone przez Zamawiającego,
– płyta CD musi być foliowana (zabezpieczona) oraz zapakowana w twardą, kartonową, obustronnie zadrukowaną okładkę, drukowaną w jakości fotograficznej,
– nadruk na płytach oraz na opakowaniach musi zawierać tytuł projektu, logotypy dostarczone przez Zamawiającego oraz grafikę opracowaną przez Wykonawcę,

Projekty graficzne przed oddaniem do druku wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

1. Termin wykonania zamówienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: 16 grudnia 2014r.

2. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę na formularzu ofertowym prosimy składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl lub faksem.
Termin składania ofert upływa 28 listopada 2014r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

4. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu składania ofert. Wygrywa Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

5. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

6. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

7. Wykaz załączników do niniejszego zapytania
1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie
z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.
Cena oferty stanowi ostateczny koszt brutto – powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy zamówienia.


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 26.11.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie dwóch projektów graficznych plakatów, ich wydruk – 50 szt. oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego w ramach realizacji projektu: Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.

Wymagania dot. plakatów:
– ilość: dwa rodzaje plakatów (projekty) – 2 x 25 szt. informujących o funkcjonowaniu Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego
– format – 707 x 1000 mm.
– druk z jakością fotograficzną,
– papier fotograficzny PHOTO (wysoki połysk) o gramaturze min. 250 gr
– przed drukiem akceptacja projektu przez Zamawiającego

Plakaty powinny zawierać m.in.:
– Logo EFRR oraz logo programu operacyjnego SN-PL (wzory logotypów dostępne są pod adresem internetowym http://www.sn-pl.eu/pl/oeffentlichkeit/index.jsp w wersjach polsko-niemieckich, kolorowych)
– Logo Projektu
– Nazwę projektu

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 12.12.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– W projekcie graficznym powinny być wykorzystywane rysunki, zdjęcia czy inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Projekty plakatów powinny być przekazane zamawiającemu również w formie pliku, z którego można wydrukować plakat w profesjonalnej drukarni oraz w formie pliku PDF.
– Wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.
– Przed drukiem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekty plakatów do akceptacji przez Zamawiającego.
– Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zlecenia zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
– Oferta powinna zawierać cenę brutto PLN zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia (koszt projektu graficznego, druku, dostawy itd.).
– Płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 01 grudnia 2014r. do godz. 15.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 25.11.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne, skład i druk zaproszeń

Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format 2 x DL 198 mm x 210 mm łamane do DL 99 mm x 210 mm
– papier satyna 280 gr.
– prostokątne narożniki
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– bigowane, składane na pół przy dłuższym boku
– nakład 200 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Ostateczny termin wykonania wraz z dostawą: do 08.12.2014 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Zaproszenia opatrzone będą w logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, logo partnerów, informację o dofinansowaniu oraz zdjęcie na pierwszej stronie. Powyższe informacje wraz z tekstem zaproszenia zostaną przekazane Wykonawcy zlecenia po jego wyłonieniu;
– Zleceniodawca wymaga przedłożenia projektu zaproszeń do 02.12.2014 r. do godz. 13:00 w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
– oferta powinna zawierać łączny koszt brutto (PLN), zawierający koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, drogą poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl lub faksem.
Termin składania ofert upływa 28 listopada 2014r. o godz.: 12:00.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Wykonawca zostanie wybrany 28 listopada do godz.: 15:00. Wygrywa Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 25.11.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na wykonanie tłumaczenia oraz korekty tłumaczenia książki zgodnie z opisem przedmiotu ogłoszenia.

Przedmiot ogłoszenia:
a. Tłumaczenie pisemne, specjalistyczne z języka polskiego na język niemiecki książki „Olivier Messiaen w Stalagu VIII A w Görlitz”, Jerzy Stankiewicz (plik w formacie MS Word w załączeniu);
b. Korekta przetłumaczonego tekstu przez native speakera (korekta językowa, stylistyczna, merytoryczna, interpunkcyjna, kompletności tekstu itp.).

Termin wykonania zamówienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: 15 grudnia 2014r.

Wymagania wobec Wykonawcy:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą albo sami spełniać poniższe warunki (w przypadku osoby fizycznej składającej ofertę samodzielnie) albo wskazać do realizacji zamówienia osoby którymi dysponują i które spełniają poniższe warunki:
a) Stanowisko Tłumacza – osoba musi spełniać następujące warunki:
– posiadać tytuł magistra filologii germańskiej lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie języka niemieckiego;
– dysponować min. 5 letnim doświadczeniem (od ukończenia studiów) w tłumaczeniu pisemnym na język niemiecki;
– wykonać w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania tej oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 tłumaczeń tekstów akademickich typu podręczniki, artykuły, publikacje naukowe z języka polskiego na język niemiecki. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 50 stron.
b) Stanowisko Korektora – osoba musi spełniać następujące warunki:
– posiadać wykształcenie wyższe na uczelni gdzie językiem urzędowym jest język niemiecki;
– dysponować min. 5 letnim doświadczeniem (od ukończenia studiów) w tłumaczeniu pisemnym lub w korekcie tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki;
– wykonać w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania tej oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 korekt tekstów akademickich typu podręczniki, artykuły, publikacje naukowe z języka polskiego na język niemiecki. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 50 stron.

Zamawiający wymaga by na oba wskazane powyżej stanowiska były wskazane inne osoby. Zamawiający nie dopuszcza tym samym wykonywania czynności przewidzianych dla tych stanowisk przez jedną osobę.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
1. Przetłumaczony tekst książki winien być wykonany w formacie MS Word oraz przekazany w formie: drukowanej – papierowej oraz formie elektronicznej (przesłane e-mailem lub na nośniku CD).
2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Oferta powinna zawierać:
– Wypełniony formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
– Dokument potwierdzający status prawy
– Kwestionariusz osobowy tłumacza i korektora tłumaczenia, którym dysponuje Wykonawca – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania
– Kserokopia dyplomu tłumacza oraz korektora;
– Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, drogą poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl lub faksem.
Termin składania ofert upływa 28 listopada 2014r.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu składania ofert. Wygrywa Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

Termin płatności:
Do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie
z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

Załączniki:
– załącznik nr 1
– załącznik nr 2,3,4
– wzór umowy
– treść książki do tłumaczenia
– przedmowa do tłumaczenia


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 24.11.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki opracowań stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

Termin wykonania (wraz z przekazaniem Zamawiającemu): 04.12.2014

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty, zawierający łączny koszt brutto za wykonanie tłumaczeń;
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia (np. dyplom ukończenia studiów językowych na kierunku filologia germańska);
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy – zał. nr 2 do niniejszego zapytanie ofertowego;
4. Wykaz wskazujący, iż Oferent w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, dokonał co najmniej 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski, każde o objętości co najmniej 10 stron (należy wskazać datę wykonania tłumaczenia) – zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
5. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy.

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony.

Informacje dodatkowe:

-Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna;
-Tłumaczenie opracowania powinno być wykonane w ogólnodostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD);
-Tłumaczenie opracowania należy dostarczyć w formie drukowanej – po 1 szt. oraz w formie elektronicznej;
-Teksty do tłumaczenia stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, drogą poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl lub faksem.
Termin składania ofert upływa 27 listopada 2014 r. o godz. 12:00.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

Wybór Wykonawcy realizującego zlecenie:
Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu składania ofert. Wygrywa Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę oraz spełni wszystkie wymagane warunki.

Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

Termin płatności:
Do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Wykaz załączników do niniejszego zapytania
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia
5. Załącznik nr 5 – Tekst do tłumaczenia
6. Załącznik nr 6 – Tekst do tłumaczenia
7. Załącznik nr 7 – Tekst do tłumaczenia
8. Załącznik nr 8 – Tekst do tłumaczenia

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 20.11.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
organizację spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

I. Szczegółowy opis zamówienia:
Organizacja spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1,
1. liczba uczestników: 20 osób
2. termin spotkania: piątek, 28.11.2014 r. w godzinach 1200 – 1600
3. miejsce spotkania: miasto Zgorzelec

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
a) wydzielonego miejsca spotkania:
– sala z zapleczem sanitarnym, odpowiednio oświetlona, umożliwiająca usadzenie min. 20 osób przy jednym stole
b) usługi cateringowej na zastawie szklanej, ceramicznej lub porcelitowej dla 20 osób, z obsługą kelnerską:
– drugie danie obiadowe, deser, napoje gorące, soki
c) sprzątania sali po spotkaniu.

Oferta powinna zawierać propozycję menu, składającego się z:
– ciepłego dania obiadowego (drugie danie): dwa rodzaje mięs do wyboru, dwa rodzaje produktów skrobiowych do wyboru, trzy rodzaje surówek do wyboru, jedno danie jarskie,
– deseru,
– napojów gorących (herbata, kawa mielona oraz rozpuszczalna, cukier, słodzik, cytryna bez ograniczeń),
– napojów zimnych (woda gazowana: 10 x 0,5L, niegazowana: 10 x 0,5L , sok pomarańczowy: 3 L, sok jabłkowy 3 L),

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać łączny koszt brutto obejmujący wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.

III. Zasady udzielania zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonana usługę.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
– Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
– Termin składania ofert upływa 24 listopada 2014r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

V. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VI.Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. Załączniki:
1. Wzór formularza oferty

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska tel. 75 77 13 139

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 17.11.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552, REGON: 231136976, nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne, skład, łamanie i druk książki o charakterze edukacyjnym i popularno-naukowym o francuskim kompozytorze Olivierze Messiaen i powstaniu jego utworu „Kwartet na Koniec Czasu” w obozie jenieckim Stalag VIIIA w Görlitz.

Zakres zamówienia:
– projekt okładki,
– adiustacja tekstu, redakcja techniczna tekstu,
– skład, łamanie tekstu i ilustracji,
– druk i oprawa publikacji,
– dostawa do siedziby Zamawiającego.

Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– objętość: całość 8 arkuszy wydawniczych (w tym 1 arkusz na ilustracje czarno – białe 25 szt.) plus
4 strony wkładka z ilustracjami kolorowymi – 8 szt.
– format: 13 cm szer. x 20 cm wys.
– papier: środek papier offsetowy 80 g, druk czarno-biały (tekst) oraz kreda błysk minimum 110 g druk kolorowy (fotografie)
– okładka ze skrzydełkami (do zadrukowania): karton kreda matowa minimum 240 g, druk kolorowy (kolor 4×0 cmyk)
– oprawa broszurowa klejona
– nakład – 500 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 15.12.2014r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wymagana akceptacja projektu oraz druku próbnego egzemplarza przed wykonaniem całości zamówienia.
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.
– W ustalonym miejscu z Zamawiającym Wykonawca zamieści logo Unii Europejskiej, logo Programu SN-PL, oraz dopisek o dofinansowaniu.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 20.11.2014 r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Formularz ofertowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 10.11.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1” w prasie lokalnej – tygodniku, obejmującej swym zasięgiem obszar powiatu zgorzeleckiego.

Materiał opublikowany w prasie powinien mieć min. wymiar: 174 mm na 229 mm.
Treść materiału informacyjno-promocyjny przygotowana przez zamawiającego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Logo zawarte w materiale powinno spełniać warunki określone w określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz zawierać odniesienie do Unii Europejskiej.

Termin zamieszczenia materiału: najpóźniej do końca listopada 2014r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
do dnia 12.11.2014r. w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dwa egzemplarze gazety.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Materiał informacyjno-promocyjny

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zgorzelec, 06.11.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na skład i druk folderu promującego projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1. oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

I. Opis zamówienia:
Druk folderu promującego projekt 4 +12 – 500 sztuk
1. Pełny kolor
2. Format 210 x 210 mm
3. Okładka: 4 strony – 250gr kreda błysk
4. Środek: 12 stron – 135 gr kreda błysk
5. Szycie zeszytowe
6. Dostawa do siedziby Zamawiającego

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Wycena druku powinna być oparta o warunki zawarte w opisie zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia: do 24 listopad 2014 r.

IV. Zasady udzielania zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto.

V. Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. do godz. 14:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

VI. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VII. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

Załączniki:
Formularz ofertowy
Treść folderu

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zgorzelec, 06.11.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
Opracowanie 5 informatorów na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy materiałów.

Tematyka oraz minimalny zakres treści informatorów:

Informator 1:
– Obóz jeniecki Stalag VIII A
(powstanie obozu, struktura narodowościowa, warunki życia)

Informator 2:
– Postać Oliviera Messiaena
(życie i twórczość artysty)

Informator 3:
– Kwartet na koniec czasu
(historia, prapremiera oraz poszczególne części dzieła)

Informator 4:
– Powstanie Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN
(przebieg, etapy inwestycji)

Informator 5:
– Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN
(idea, opis planowanej działalności i wydarzeń, mapka dojazdu do Centrum)
Termin wykonania zamówienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: 17 listopada 2014r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

– w opracowaniach mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– wykształcenie wyższe Wykonawcy
– wielkość informatora: ilość znaków nie mniej niż 5 tysięcy ze spacjami
– wykonawca dostarczy opracowanie w wersji elektronicznej.

Oferta powinna zawierać:

– Wypełniony formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
– Wypełniony kwestionariusz osobowy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, drogą poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl lub faksem.
Termin składania ofert upływa 10 listopada 2014r. o godz.: 12:00.
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu składania ofert. Wygrywa Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

Termin płatności:
Do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

Wykaz załączników do niniejszego zapytania
1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
2) Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie
z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 23.10.2014 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – opracowanie koncepcji wystawy, przygotowanie i ustawienie wystawy czasowej (na konferencji podsumowującej i zamykającej projekt „Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN ” w Zgorzelcu) na podstawie zebranych i opracowanych materiałów tekstowych, archiwalnych, muzealnych itp. z uwzględnieniem środków technicznych, dot. byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIa (Görlitz-Moys) – genezy powstania, organizacji obozu, warunków życia oraz działalności artystycznej w obozie.

W ramach opracowania koncepcji i przygotowania wystawy należy uwzględnić m.in.:

1. Wyszukanie i opracowanie zdjęć oraz materiałów tekstowych (w tym historycznych, archiwalnych, muzealnych itp.) w celu ich wykorzystania na wystawie.
2. Propozycja wizualnej aranżacji wystawy.
3. Opracowanie graficzne poszczególnych elementów składowych wystawy.
Wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji powyższych działań, a będące w posiadaniu zamawiającego zostaną udostępnione wykonawcy w siedzibie Fundacji. Zamawiający udostępni pomieszczenia Centrum w celu ustawienia wystawy w terminie wskazanym przez Wykonawcę, jednak nie później niż 16.12.2014r.

Terminy i miejsce wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia dla Zamawiającego opracowanej koncepcji wystawy – do 07.11.2014r. (akceptacja Zamawiającego w ciągu dwóch dni od dostarczenia)
Termin dostarczenia opracowanych tekstów dla Zamawiającego w celu ich przetłumaczenia na j. niemiecki – do 14.11.2014r.
Termin dostarczenia przetłumaczonych tekstów przez Zamawiającego dla Wykonawcy – do 24.11.2014r.
Termin wykonania i ustawienia wystawy (uwzględniającej tłumaczone teksty) – do 16.12.2014r.
Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– umowa cywilno – prawna
– płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
– wykorzystane w wystawie opracowania, materiały, zdjęcia oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami autorskimi.
– wszelkie materialne prawa autorskie wystawy przechodzą na Zamawiającego.
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 27.10.2014 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zgorzelec, 21.10.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
organizację spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

I. Szczegółowy opis zamówienia:
Organizacja spotkania w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1,
1. liczba uczestników: 20 osób
2. termin spotkania: czwartek, 30.10.2014r. w godzinach 1200 – 1600
3. miejsce spotkania: miasto Zgorzelec

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
a) wydzielonego miejsca spotkania:
– sala z zapleczem sanitarnym, odpowiednio oświetlona, umożliwiająca usadzenie min. 20 osób przy jednym stole
b) usługi cateringowej na zastawie szklanej, ceramicznej lub porcelitowej dla 20 osób, z obsługą kelnerską:
– drugie danie obiadowe, deser, napoje gorące, soki
c) sprzątania sali po spotkaniu.

Oferta powinna zawierać propozycję menu, składającego się z:
– ciepłego dania obiadowego (drugie danie): dwa rodzaje mięs do wyboru, dwa rodzaje produktów skrobiowych do wyboru, trzy rodzaje surówek do wyboru, jedno danie jarskie,
– deseru,
– napojów gorących (herbata, kawa mielona oraz rozpuszczalna, cukier, słodzik, cytryna bez ograniczeń),
– napojów zimnych (woda gazowana: 10 x 0,5L, niegazowana: 10 x 0,5L , sok pomarańczowy: 3 L, sok jabłkowy 3 L),

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać łączny koszt brutto obejmujący wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.

III. Zasady udzielania zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonana usługę.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
– Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
– Termin składania ofert upływa 23 października 2014r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

V. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VI. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. Załączniki:
1. Wzór formularza oferty

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska tel. 75 77 13 139

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 03.10.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu graficznego, skład i druk materiałów promujących projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1. oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Opis zamówienia:
Opracowanie projektu, skład i druk widokówki/pocztówki promującej projekt – 1000 sztuk
(dwa projekty po 500szt.)
1. papier: karton biały 300gr jednostronnie powlekany
2. uszlachetnienie: folia błysk jednostronnie
3. druk dwustronny CMYK – 4/4
4. format: 98x150mm

Opracowanie projektu, skład i druk zakładki do książki – 1000 sztuk
1. papier: kreda mat 350 gr
2. uszlachetnienie: folia błysk dwustronnie
3. druk dwustronny CMYK – 4/4
4. format: 50x200mm

Opracowanie projektu, skład i druk zakładki do książki z magnesem– 3000 sztuk
1. papier: kreda mat 350 gr
2. uszlachetnienie: folia błysk jednostronnie
3. druk dwustronny CMYK – 4/4
4. format po rozłożeniu – 200 x 55 mm
5. format po złożeniu – 130 x 55 mm

Termin wykonania zamówienia: do 14 października 2014 r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– W projektach graficznych powinny być wykorzystywane rysunki, zdjęcia czy inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.
– Przed drukiem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekty do akceptacji przez Zamawiającego.
– Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zlecenia zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
– Oferta powinna zawierać cenę brutto PLN zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia (koszt projektu graficznego, druku, dostawy itd.).
– Płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 07 października 2014 r. do godz. 16:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 01.10.2014 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – opracowanie merytoryczne pakietów edukacyjnych dla nauczycieli dot. byłego obozu jeńców wojennych Stalag VIIIA, twórczości obozowej oraz powstającego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN w ramach realizowanego projektu Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN.

Pakiet edukacyjny powinien zawierać m.in.:

1. Opracowane konspekty dwugodzinnych zajęć lekcyjnych dla dzieci szkół podstawowych (klasy 1-3) dot. powstania i funkcjonowania obozu jeńców wojennych Stalag VIIIA, działalności kulturowej w obozie – w tym twórczości Oliviera Messiaena,
2. Opracowane konspekty dwugodzinnych zajęć lekcyjnych dla dzieci szkół podstawowych (klasy 4-6) dot. powstania i funkcjonowania obozu jeńców wojennych Stalag VIIIA, działalności kulturowej w obozie – w tym twórczości Oliviera Messiaena oraz założeń i przyszłej działalności Centrum Edukacyjno-Kulturalnego,
3. Kserokopie zdjęć z okresu funkcjonowania obozu Stalag VIIIA wraz z ich opisem (min.10 zdjęć),
4. Materiał tekstowy dla nauczycieli przybliżający tematykę dot. obozu Stalag VIIIA, twórczość Oliwiera Messiaena oraz powstającego Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego (min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia do siedziby zamawiającego – 17.10.2014r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– umowa cywilno – prawna
– płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
– wykorzystane w opracowaniach materiały, zdjęcia oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami autorskimi.
– wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 06.10.2014 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 22.09.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1” w prasie lokalnej – tygodniku, obejmującej swym zasięgiem obszar powiatu zgorzeleckiego.

Materiał opublikowany w prasie powinien mieć min. wymiar: 174 mm na 229 mm.
Treść materiału informacyjno-promocyjny przygotowana przez zamawiającego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Logo zawarte w materiale powinno spełniać warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz zawierać odniesienie do Unii Europejskiej.

Termin zamieszczenia materiału: najpóźniej do 30 września 2014r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
do dnia 25.09.2014r. do godz. 12.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dwa egzemplarze gazety.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Materiał informacyjno-promocyjny

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 21.08.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

I. Przygotowanie, dostarczenie i obsługę cateringu podczas konferencji w ramach projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin: 26.08.2014 r.
Miejsce: Zgorzelec ul. Boh. II AWP 8, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, pok. 309

Planowana liczba uczestników konferencji – 40 osób

Oferta powinna zawierać propozycje menu składającego się z:
Ciepłe danie obiadowe (drugie danie):
2 rodzaje mięs – do wyboru, 2 rodzaje produktów skrobiowych – do wyboru, 3 rodzaje surówek – do wyboru, 1 danie jarskie

II. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
– obsady kelnerskiej do obsługi uczestników konferencji
– sztućców i zastawy stołowej, obrusów, serwetek, wyposażenia i dekoracji
– przygotowania miejsca pod catering wskazanego przez Zamawiającego
– posiłki muszą być podane na serwisach obiadowych, nie w naczyniach jednorazowych.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:

– ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
– do oferty należy dołączyć propozycję menu
– w ofercie należy podać cenę brutto w PLN na 1 uczestnika oraz całkowity koszt wykonania usługi

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

– prosimy o złożenie oferty w terminie do 25 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00 w biurze projektu, drogą pocztową, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

– cena oferowana – 100%*

Załączniki:
– Formularz ofertowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 20.08.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego (niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego) podczas konferencji polsko – niemieckiej zamykającej projekt „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
– termin: 26 sierpnia 2014r w godzinach 12:00 – 16:00
– miejsce: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.
Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu min 3 wykonanych usług tłumaczenia ustnego konsekutywnego (niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego) w okresie ostatnich 2 lat – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
2. Zamawiający wymaga przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia (np. dyplom ukończenia studiów językowych na kierunku filologia germańska)
3. Umowa cywilnoprawna.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 25 sierpnia 2014 r. do godz. 12.00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. formularz oferty
2. wykaz wykonanych tłumaczeń
3. kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 18.08.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
1. Przeprowadzenie jednodniowej czterogodzinnej prelekcji w formie prezentacji multimedialnej dla uczestników konferencji podsumowującej projekt „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” w zakresie – „Znaczenie edukacji ekologicznej – wpływ edukacji na zachowania i postępowanie społeczności w życiu codziennym.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin – 26.08.2014r.
Miejsce: Zgorzelec
Czas trwania: od 12.00 do 16.00 (4 godz.)

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Umowa cywilno-prawna.
2. Cena ofertowa powinna zawierać:
– przeprowadzenie prelekcji,
– wynagrodzenie trenera/trenerów, koszty dojazdu,
3. Zamawiający wymaga, aby prezentacja multimedialna została opatrzona w logo zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Salę szkoleniową, sprzęt (projektor, ekran, tablice sucho ścieralne), obsługę techniczną zapewnia Zamawiający.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.08.2014r.

I. Zamawiający:

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A; tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

II. Przedmiot zapytania:

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie źródeł historycznych dotyczących obozu jenieckiego Stalag VIIIa (Görlitz-Moys) poprzez wyszukanie materiałów archiwalnych i zabytków muzealnych,
prowadzenie kwerendy, sporządzenie kopii z materiałów archiwalnych oraz opracowanie sprawozdania
w ramach projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 -2013.
Zakres badań:
1. Kwerenda zbiorów muzealnych: zabytki związane z okresem budowy i istnienia obozu jenieckiego Stalag VIIIa (Görlitz-Moys) w:
– Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
– Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze
– Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
– Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
– Muzeum Regionalne w Olsztynku
2. Kwerenda archiwalna: historia obozu w świetle dokumentów w:
– Archiwum Akt Nowych Warszawa
– Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
– Archiwum Państwowe we Wrocławiu
– Archiwum Państwowe we Wrocławiu o. Lubań
– Archiwum IPN Wrocław
– Archiwum CMJW w Łambinowicach
– Archiwum Miejskie w Görlitz (Niemcy)
3. Opracowanie katalogu – publikacja źródeł
4. Kopie wybranych źródeł pisanych, kartograficznych i ikonograficznych
5. Opracowanie sprawozdania

III. Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

– umowa cywilno – prawna
– płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
– z uwagi na dynamikę przedsięwzięcia wymagana jest dyspozycyjność w czasie realizacji projektu.
– szczegółowe informacje dotyczące wykonania zlecenia zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Od momentu podpisania umowy do 20.10.2014r.

V. Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym w terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r. do godziny 1500 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.08.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na skład i druk folderu promującego projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1. oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

I. Opis zamówienia:
Druk folderu promującego projekt 4 +12 – 500 sztuk
1. Pełny kolor
2. Format 210 x 210 mm
3. Okładka: 4 strony – 250gr kreda błysk
4. Środek: 12 stron – 135 gr kreda błysk
5. Szycie zeszytowe
6. Dostawa do siedziby Zamawiającego

II. Opis sposobu obliczania ceny:
Wycena druku powinna być oparta o warunki zawarte w opisie zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia: do 25 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00

IV. Zasady udzielania zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto.

V. Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

VI. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VII. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Treść folderu


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt –  „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 06.08.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139;  fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552  REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne, skład i druk ulotki informacyjnej oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

1. Ulotka informacyjna
– format A4 składana do DL (na trzy) w C;
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– papier kreda błysk 135 gr;
– ilość: 1000 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: do 19.08.2014r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
Ulotka powinna zawierać na stronie tytułowej nazwę projektu, logo (programu operacyjnego i EFRR) oraz adnotację o współfinansowaniu ze środków EFRR POWT Polska-Saksonia 2007-2013; na ostatniej stronie logo programu operacyjnego, EFRR, Fundacji oraz partnera projektu. Logotypy zostaną przekazane wykonawcy zamówienia. Wymagana akceptacja projektu przed skierowaniem publikacji do druku.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 08 sierpnia 2014r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*)

Załączniki:
Formularz ofertowy
Treść ulotki

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.07.2014 r. na przeprowadzenie i opracowanie archeologicznych badań sondażowych na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIa w ramach projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 -2013.

W związku z dokonaniem wyboru wykonawcy poniżej zamieszczamy informację z przeprowadzonego badania rynku
notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 04.08.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552, REGON: 231136976, nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne, skład i druk informatora pt.: „Zostań ekodetektywem”

Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format A5
– papier (okładka kreda błysk 250 gr, środek kreda błysk 135 gr)
– lakier offsetowy
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– rodzaj szycia: płaskie pionowe (dwie zszywki)
– opracowanie graficzne (w tym opracowanie graficzne okładki oraz tła całości informatora)
– czcionka 12
– nakład 400 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 18.08.2014 r. do godz. 15:00
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wymagana akceptacja projektu przed skierowaniem publikacji do druku;
– Treść merytoryczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.
– Na okładce Wykonawca zamieści logo Unii Europejskiej, logo Programu SN-PL, Logo Projektowe, Logo Fundacji (logo dostępne w załączniku nr 3), tytuł Projektu oraz dopisek o dofinansowaniu.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 06 sierpnia 2014 r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Treść informatora
Zał. nr 3 – Logo


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 04.08.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki opracowania stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Termin wykonania (wraz z przekazaniem Zamawiającemu): 18.08.2014

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia (np. dyplom ukończenia studiów językowych na kierunku filologia germańska)
b) wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. nr 2 do niniejszego zapytanie ofertowego)
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony.

3. Tekst do tłumaczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Umowa cywilnoprawna
5. Tłumaczenie opracowania powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
6. Tłumaczenie opracowania należy dostarczyć w formie drukowanej – po 1 szt. oraz w formie elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 06 sierpnia 2014 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 29.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, Nr 907) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie materiałów edukacyjnych skierowanych do dorosłych o tematyce ekologicznej.

Materiał edukacyjny ma służyć samodzielnemu zapoznawaniu się osób dorosłych z tematyką prawidłowego korzystania z zasobów naturalnych oraz gospodarowania odpadami i powinien zawierać co najmniej:
– opis i wyjaśnienie znaczenia surowców naturalnych dla środowiska i w codziennym życiu.
– sposoby na oszczędzanie surowców naturalnych w gospodarstwie domowym (podczas codziennych czynności, funkcjonowania w gospodarstwie domowym: w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym).
– obowiązki gospodarstw domowych wynikające z „ustawy śmieciowej”.
– segregacja – czy to się opłaca?: wyjaśnienie celu i korzyści płynących z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
– zasady segregacji odpadów powstających w gospodarstwie domowym (dot. powiatu Zgorzelec).
– kompostowanie: zasady, sposoby i zalety
– jak działa nowy system – czy śmieci trafiają z powrotem do jednego kontenera? System logistyki odbioru odpadów.
– wyjaśnienie co dalej dzieje się z każdą z frakcji odpadów – droga każdej frakcji odpadów od kontenera do nowego produktu.
– odpady niebezpieczne w gospodarstwie domowym – ich rodzaje oraz prawidłowy sposób postępowania z nimi (najczęściej występujące w gospodarstwach domowych); wskazanie miejsc, w których można je oddać.
– odpady wielkogabarytowe: zasady postępowania, możliwość upcyklingu (przykłady); wskazanie miejsc w powiecie Zgorzelec, w których można je oddać, dane kontaktowe do tych miejsc.

Opracowanie powinno być zatytułowane w sposób „chwytliwy” dla dorosłej części populacji.

Termin i miejsce dostawy:
Termin dostawy: do 14.08.2014 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna
– Wykształcenie wyższe (kwestionariusz osobowy – załącznik)
– W opracowaniu mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wielkość opracowania: ilość znaków nie mniej niż 40 tysięcy bez spacji
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego
– Informator powinien być wykonany w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 01 sierpnia 2014 r. do godz. 13.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 29.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
zrealizowanie oraz emisję 3 krótkich spotów o tematyce ekologicznej w telewizji lokalnej działającej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Opis jednego spotu:
– czas trwania 1 spotu: minimum 1,5 minuty
– plansza z logo UE oraz logo programowe SN-PL zgodne z wytycznymi programowymi
– plansza z nazwą i logo projektu
– plansza z imieniem i nazwiskiem autora filmu
– krótki film – filmy są pracami wykonanymi do konkursu „Kadr na środowisko” (film dostarcza Zamawiający; informacje dot. filmów:
Film 1: format pliku mp4; 1920:1080; szybkość klatek: 23 na sekundę; długość filmu: 1 minuta;
Film 2: format pliku mpeg; 960:720; szybkość klatek: 25 na sekundę: długość filmu: 1 minuta;
Film 3: format pliku wmv; 1440:1080; szybkość klatek 29 na sekundę; długość filmu: 56 sekund)
– plansza z adnotacją „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013” logo projektowym oraz logo partnerów projektu (dwóch partnerów).

Wyświetlanie plansz informacyjnych powinno być ilustrowane podkładem muzycznym (podkład muzyczny w gestii Wykonawcy) oraz trwać na tyle długo, by umożliwić zapoznanie się z ich treścią.

Emisja spotów powinna mieć miejsce każdego dnia (każdy ze spotów min. 1 raz dziennie), w czasie najwyższej oglądalności – np. przed wiadomościami; spoty powinny być emitowane rozdzielnie (nie w jednym ciągu).

Termin wykonania zamówienia:
Emisja spotów: od 11 – 24 sierpnia 2014r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– zamieszczenie logo programowego oraz logo Unii Europejskiej (kolorystyka, proporcje poszczególnych logo
i treści) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006,
– zamieszczenie logo projektu (zostanie dostarczone wykonawcy)
– plansze w pełnym kolorze – powinny być kolorowe, wyglądać atrakcyjnie i zachęcająco,
– przed przystąpieniem do realizacji wymagana akceptacja projektów spotów (dotyczy wyłonionego Wykonawcy)
– Wykonawca zamówienia dostarczy w trakcie trwania realizacji Zamówienia nośnik z nagraniem wykonanych przez siebie spotów w formacie umożliwiającym odtworzenie ich na PC (np. płyta CD lub DVD) w ilości : szt. 2
– Prawo do odtwarzania spotów po realizacji Zamówienia przechodzi na Zamawiającego.
– Cena podana w ofercie powinna zawierać ogólną kwotę wszystkich działań Wykonawcy.
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do dnia 01 sierpnia 2014r. do godziny 13.00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną (z wymaganymi pieczątkami i podpisami).

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:

1. Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 28.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne skład i druk informatora na temat:  „Dobre praktyki jednostek samorządowych w podnoszeniu świadomości ekologicznej”

Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format A5
– papier (okładka kreda błysk 250 gr, środek kreda błysk 135 gr)
– lakier offsetowy
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– rodzaj szycia: płaskie pionowe (dwie zszywki)
– opracowanie graficzne (w tym opracowanie graficzne okładki oraz tła całości informatora)
– czcionka 12
– nakład 300 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 12.08.2014 r. do godz. 15:00
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wymagana akceptacja przed skierowaniem publikacji do druku;
– Treść merytoryczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.
– Na okładce Wykonawca zamieści logo Unii Europejskiej, logo Programu SN-PL, Logo Projektowe, Logo Fundacji (logo dostępne w załączniku nr 3), tytuł Projektu oraz dopisek o dofinansowaniu.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 12:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Treść informatora
Zał. nr 3 – Logo


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 28.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki opracowania stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Termin wykonania (wraz z przekazaniem Zamawiającemu): 11.08.2014

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia (np. dyplom ukończenia studiów językowych na kierunku filologia germańska)
b) wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. nr 2 do niniejszego zapytanie ofertowego)
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony.

3. Tekst do tłumaczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Umowa cywilnoprawna
5. Tłumaczenie opracowania powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
6. Tłumaczenie opracowania należy dostarczyć w formie drukowanej – po 1 szt. oraz w formie elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 25.07.2014r.

I. Zamawiający:

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A; tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

II. Przedmiot zapytania:

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie i opracowanie archeologicznych badań sondażowych na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIa w ramach projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 -2013.
Zakres badań:
1. Prace wstępne
a) opracowanie szczegółowego programu planowanych badań archeologicznych, zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz wytycznymi zawartymi w tym zapytaniu ofertowym,
b) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych objętych przedmiotem zamówienia,
c) złożenie wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1-go Maja 23, 58-500 Jelenia Góra,
d) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

2. Badania sondażowe
Wykonanie sondażowych badań archeologicznych mających na celu określenie pierwotnego narysu, szczegółów konstrukcyjnych oraz dokładnej lokalizacji wybranych budynków obozu, a także infrastruktury obozowej (drogi, ścieżki, rowy odwadniające):
a) przeprowadzenie inwentaryzacji widocznych na powierzchni reliktów zabudowy obozu (dokumentacja fotograficzna wraz z lokalizacją na planie)
b) wykonanie pomiarów geodezyjnych (lokalizacja wykopów sondażowych) oraz osadzenie reperów wysokościowych
c) prospekcja powierzchniowa na obszarze objętym badaniami z wykorzystaniem detektora metali, wraz z naniesieniem odkrytych zabytków na plan
d) wykonanie dwóch sondaży na terenie komendantury obozu o łącznej powierzchni 100 m2 (odsłonięcie budynków komendantury, przylegających do nich ciągów drożnych i placów)
e) wykonanie dwóch sondaży w obrębie baraków jenieckich Jugosłowian i Polaków, oraz teatru i kaplicy obozowej o łącznej powierzchni 100 m2 (odsłonięcie baraków, oraz sąsiadujących z nimi ciągów drożnych, placów i systemu odwadniającego)
f) wykonanie dwóch sondaży w obrębie rosyjskiej części obozu o łącznej powierzchni 100 m2 (odsłonięcie baraków, oraz sąsiadujących z nimi ciągów drożnych, placów oraz ewentualnie systemu odwadniającego)
g) wykonanie sondażu o powierzchni 50 m2 w rejonie baraku karnego (odsłonięcie zarysu budynku, sąsiadujących z nim ciągów drożnych i ewentualnie elementów ogrodzenia)
h) wykonanie sondażu o powierzchni 50 m2 w rejonie bramy zachodniej, odsłonięcie konstrukcji bramy, oraz ogrodzenia otaczającego obóz.

Eksplorację nawarstwień należy wykonywać ręcznie, z plastycznym wypreparowaniem nawierzchni dróg, ścieżek i posadzek w obrębie zabudowań. Odkryte w trakcie prac nawarstwienia należy zadokumentować (dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna) zgodnie ze Standardami dokumentacji badań archeologicznych stanowiącymi Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 nr 165, poz. 987) . Dokumentacja zostanie przekazana zamawiającemu w formie pisemnej (1 egzemplarz) i elektronicznej (format PDF).
Pozyskane w trakcie badań zabytki ruchome należy uporządkować, określić ich chronologię, poddać konserwacji i sporządzić inwentaryzację przy czym należy zapewnić zabytkom właściwe przechowywanie (folie antykorozyjne, pudełka z tektury bezkwasowej itp.).

III. Warunki wykonania zmówienia:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) wykonawca dysponuje osobą/osobami spełniającymi wymagania o których mowa w §26 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 165, poz. 987)
b) wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem polegające na należytym wykonaniu przez okres ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:
– przynajmniej trzy usługi nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi z wykonaniem prac budowlano-konserwatorskich obiektów zabytkowych w tym co najmniej jedna usługa nad pracami dotyczącymi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – wykaz należy dołączyć do oferty,
– przynajmniej jedna usługa polegająca na przeprowadzeniu pełnych wykopaliskowych badań archeologicznych na obszarze podlegającym opiece konserwatorskiej, przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków (za przeprowadzenie pełnych wykopaliskowych badań archeologicznych nie uznaje się badań powierzchniowych, sondażowych oraz sprawowania nadzorów nad realizacją badań ani opracowania dokumentacji z prowadzonych badań archeologicznych) – wykaz należy dołączyć do oferty,
c) umowa cywilno – prawna.

IV. Oferta powinna zawierać:
W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w ust. III . zapytania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1. Ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
2. Kwestionariusz osobowy – osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, które zaświadczają posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotowej usługi.
4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopię odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej).

V. Termin wykonania zamówienia:
Od momentu podpisania umowy do 15.10.2014r.

VI. Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 30 lipca 2014 r. do godziny 1500 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt –  „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec,  25.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139;    fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki opracowania stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Termin wykonania (wraz z przekazaniem Zamawiającemu):  06.08.2014

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5  tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia (np. dyplom ukończenia studiów językowych na kierunku filologia germańska)
b) wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. nr 2 do niniejszego zapytanie ofertowego)
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony.

3. Tekst do tłumaczenia stanowi załącznik nr 4  do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Umowa cywilno-prawna
5. Tłumaczenie opracowania powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
6. Tłumaczenie opracowania należy dostarczyć w formie drukowanej – po 1 szt. oraz w formie elektronicznej.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 29 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec”.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 24.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec” w prasie lokalnej – tygodniku, obejmującej swym zasięgiem obszar powiatu zgorzeleckiego.

Materiał opublikowany w prasie powinien mieć min. wymiar: 174 mm na 229 mm.
Treść materiału informacyjno-promocyjny przygotowana przez zamawiającego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Logo zawarte w materiale powinno spełniać warunki określone w określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz zawierać odniesienie do Unii Europejskiej.

Termin zamieszczenia materiału: najpóźniej do 5 sierpnia 2014r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
do dnia 28.07.2014r. do godz. 12.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dwa egzemplarze gazety.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy
Materiał informacyjno-promocyjny

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszone przez nas zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2014r. dotyczące zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego w prasie lokalnej wpłynęła tylko jedna oferta, co zgodnie z procedurami obowiązującymi w projekcie powoduje, iż wyżej wymienione zapytanie zostaje unieważnione.


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 22.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie informatora skierowanego do dzieci i młodzieży na temat prawidłowych zachowań pro – ekologicznych w codziennym życiu.

Minimalny zakres tematyczny informatora powinien obejmować następujące zagadnienia:

• Jakie zasoby i dobra wykorzystujemy w codziennym życiu?
• Jakie zachowania życia codziennego mają wpływ na środowisko?
• W jaki sposób postępować by ograniczać negatywny wpływ naszych działań na środowisko?
• Ciekawostki dotyczące recyklingu podstawowych frakcji odpadów.
• Quiz sprawdzający w jakim stopniu oddziałujemy na środowisko poprzez swoje działania.

Broszura powinna być napisana w stylu zachęcającym młodzież do zapoznawania się z pro-ekologicznymi sposobami postępowania oraz stosowania ich w praktyce.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 08.08.2014 r. do godz. 12:00
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna
– Wykształcenie wyższe (kwestionariusz osobowy – załącznik)
– W opracowaniu mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wielkość informatora: ilość znaków nie mniej niż 25 tysięcy ze spacjami
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego
– Informator powinien być wykonany w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 14.00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 21.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne skład i druk informatora na temat odpadów niebezpiecznych. Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format A5
– papier (okładka kreda błysk 250 gr, środek kreda błysk 135 gr)
– lakier offsetowy
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– rodzaj szycia: płaskie pionowe (dwie zszywki)
– nakład 400 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 04.08.2014 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wymagana akceptacja przed skierowaniem publikacji do druku;
– Treść merytoryczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 24 lipca 2014 r. do godz. 12:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Treść informatora


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 21.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie ulotki informacyjnej skierowanej do społeczności powiatu zgorzeleckiego, mającej na celu wypromowanie zagadnień związanych z gospodarką odpadami na terenie Powiatu.

Ulotka powinna zawierać informacje nt.:

– definicja PSZOK – u
– rodzaje odpadów, które można pozostawić w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
– rodzaje odpadów, które można pozostawić w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
– wykaz PSZOK – ów w powiecie zgorzeleckim, zawierający przede wszystkim informacje nt.: lokalizacji oraz czasie i dni otwarcia punktów.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 31.07.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna
– Wykształcenie wyższe (kwestionariusz osobowy – załącznik)
– W opracowaniu mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wielkość ulotki: ilość znaków nie mniej niż 2.000 ze spacjami
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego
– Ulotka powinna być wykonana w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
– Wykonawca dostarczy opracowanie w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej (1 egzemplarz)

Miejsce oraz termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 24 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*)

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec”.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 21.07.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” w prasie lokalnej obejmującej swym zasięgiem co najmniej obszar powiatu zgorzeleckiego.

Materiał opublikowany w prasie powinien mieć min. wymiar: 174 mm na 229 mm.
Treść materiału informacyjno-promocyjny przygotowana przez zamawiającego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Logo zawarte w materiale powinno spełniać warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz zawierać odniesienie do Unii Europejskiej.

Termin zamieszczenia materiału: najpóźniej do 31 lipca 2014r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
do dnia 23.07.2014r. w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dwa egzemplarze gazety.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy
Materiał informacyjno-promocyjny,

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 30.06.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: Opracowanie raportu końcowego z ewaluacji i monitoringu projektu „Centrum Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest przez:
– Lider projektu – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
– Partner nr 1 – Urząd Miasta w Zgorzelcu
– Partner nr 2 – Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”
– Partner nr 3 – Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
– Partner nr 4 – Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu

Głównym celem projektu jest: Wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz wzmocnienie
i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej w subregionie jeleniogórskim w okresie od sierpnia 2011r. do lipca 2014r.

2. Grupę docelową projektu stanowią: Osoby fizyczne zamieszkujące subregion jeleniogórski oraz podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy
i integracji społecznej.
– 60 podmiotów ekonomii społecznej (120 osób, w tym 80% to kobiety);
– 20 instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

4. Działania w projekcie:
– usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej,
– doradztwo indywidualne i grupowe dla osób fizycznych i prawnych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
– szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
– konferencje i warsztaty dla instytucji rynku pracy, promocji i integracji oraz podmiotów ekonomii społecznej z zakresu tworzenia partnerstw, promocji zatrudnienia.
Celem ewaluacji końcowej jest ocena skuteczności dostarczonego wsparcia oraz stopnia osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów projektu:
– ocena stopnia osiągnięcia celów szczegółowych i ogólnych projektu,
– ocena stopnia realizacji wskaźników – produktów i rezultatów twardych projektu,
– ocena stopnia osiągnięcia rezultatów miękkich projektu.
Założone wskaźniki rezultatów i produktów projektu szczegółowo omówione są we wniosku o dofinansowanie projektu.
Ewaluacja końcowa projektu będzie obejmować działania realizowane w okresie VIII 2011 – VI 2014:

PLANOWANY ZAKRES PRAC:
a) Zapoznanie się z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
b) Analiza wyników ewaluacji wewnętrznej:
1. Raporty z badań ewaluacyjnych Projektu w zakresie działań związanych z organizacją:
– 6 cykli szkoleniowych „Skutecznie i sprawnie działające podmioty ekonomii społecznej” składających się z czterech bloków tematycznych (51 raportów);
– 6 cykli szkoleniowych „Razem łatwiej” (38 raportów);
– 5 cykli warsztatowych „Partnerstwa i tworzenie sieci na rzecz ekonomii społecznej” (10 raportów).
Dokumenty dostępne są w siedzibie Zamawiającego.
c) Opracowanie raportu z ewaluacji końcowej projektu.

W celu prawidłowej realizacji badania należy zapoznać się m.in. z poniżej wymienionymi dokumentami:
– strategiczne dokumenty wspólnotowe;
– strategiczne dokumenty krajowe dot. PO KL (aktualne wersje dokumentów);
– strategiczne dokumenty regionalne.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: http://www.pokl.dwup.pl/dokumenty.html

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: od dnia zawarcia umowy do dnia 18.07.2014 r.

DODATKOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Podmiot, osoba lub zespół ubiegający się o zamówienie powinni spełniać następujące kryteria:
– posiadanie wykształcenia wyższego w kierunku: psychologia, socjologia, ekonomiczne lub pokrewne (do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych),
– doświadczenie w opracowywaniu danych dotyczących ewaluacji projektu (doświadczenie prosimy opisać w kwestionariuszu osobowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
– opracowanie powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS Word),
– opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie drukowanej oraz na płycie CD lub DVD.
– oferta powinna zawierać cenę brutto oraz powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 03 lipca 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy
– Wzór umowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 29.05.2014r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę trzech modelowych kompostowników w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec” o następujących parametrach:

Kompostownik nr 1:
– wymiary: min. 90×90 cm podstawa, wysokość min. 100 cm
– kształt stożka
– zamykany (klapa z zamkiem)
– wykonany z plastiku proekologicznego – recyklowanego
– odporny na wszelkie warunki pogodowe
– regulowana wentylacja
– klapy u dołu kompostownika ułatwiające wyjmowanie kompostu
– instrukcja montażu i użytkowania

Kompostownik nr 2:
– wymiary min. 100/100/100 cm
– kształt sześcian
– duża klapa do otworu wpustowego umożliwiająca łatwe napełnianie
– system wentylacji i ścianki termiczne
– montaż kompostownika bez narzędzi
– regulacja pokrywa, możliwość regulowania cyrkulacji powietrza
– klapy u dołu kompostownika ułatwiające wyjmowanie kompostu
– podstawa zabezpieczająca przed działaniem gryzoni – nie zespolona na stałe z kompostownikiem
– instrukcja montażu i użytkowania

Kompostownik nr 3:
– wymiary: 100×100 cm, wysokość min.70 cm
– kształt: skrzynia z otworami wentylującymi
– materiał: deski min. 2/11 cm (grubość/szerokość), drewno odporne na warunki atmosferyczne, mocno żywiczne, zabezpieczone impregnatem powłokotwórczym
– stabilna konstrukcja
– z pokrywą
– łatwy w montażu – składany (bez użycia śrub, wkrętów itp.)
– instrukcja montażu i użytkowania

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 18.06.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 04 czerwca 2014 r. do godz. 13:00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki zamówienia:
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
– Oferta powinna zawierać cenę brutto zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 27.05.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie merytoryczne i graficzne prezentacji multimedialnej dla najmłodszych dzieci w wieku szkolnym (6 – 10 lat) w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” dotyczącej segregacji odpadów.

Prezentacja powinna zawierać minimum informacje dotyczące:
– definicji pojęć: „odpady”, „segregacja odpadów”, „recykling”;
– uświadomienia konieczności segregowania odpadów dla dobra przyrody;
– segregacji odpadów;
– przetwarzania odpadów (co możemy otrzymać z odpadów).
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 18.06.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna;
– Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe lub naukowe wykonawcy w branży związanej z ochroną środowiska, w tym w zakresie tematyki, której ma dotyczyć prezentacja;
– Prezentacja będzie zawierać poglądowe informacje np. w postaci krótkich filmów, ilustracji graficznych i zdjęć;
– W prezentacji mogą być wykorzystywane wyłącznie filmy, ilustracje graficzne i zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi;
– Prezentacja powinna być przygotowana w sposób przystępny dla najmłodszych dzieci w wieku szkolnym 6 – 10 lat (treść oraz szata graficzna);
– Wielkość prezentacji: minimum 25 slajdów
– Prezentację należy wykonać w sposób pozwalający na automatyczne lub ręczne jej przewijanie.
Akceptowane formaty to: PowerPoint, Open Office Impress,
– Na stronie tytułowej wymagane są: tytuł projektu, emblemat Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego SN – PL, oraz informacja o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR
– Wszelkie prawa autorskie prezentacji przechodzą na Zamawiającego
– Wykonujący zlecenie dostarczy prezentację w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu ofertowym stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 30 maja 2014 r. w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 27.05.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie merytoryczne i graficzne prezentacji multimedialnej w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec” na temat: Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach wiejskich.

Prezentacja powinna zawierać m.in. informacje na temat:
– rodzaje odpadów na terenach wiejskich
– sposoby postępowania oraz zasady prawidłowej gospodarki odpadami na terenach wiejskich
– kwestie problematyczne związane z gospodarowaniem odpadami na terenach wiejskich
– informacje dotyczące kompostowania odpadów
– sposoby na zmniejszenie ilości odpadów
– ogólne zasady segregowania odpadów
– wykaz PSZOK-ów na terenie powiatu Zgorzelec.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 18.06.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło)
– Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe lub naukowe wykonawcy w branży związanej z ochroną środowiska, w tym w zakresie tematyki, której ma dotyczyć prezentacja
– Prezentacja będzie zawierać poglądowe informacje w postaci krótkich filmów, ilustracji graficznych i zdjęć
– W prezentacji mogą być wykorzystywane wyłącznie filmy, ilustracje graficzne i zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi
– Wielkość prezentacji: minimum 30 slajdów
– Prezentację należy wykonać w sposób pozwalający na automatyczne lub ręczne jej przewijanie.
Akceptowane formaty to: PowerPoint, Open Office Impress,
– Na stronie tytułowej wymagane są: tytuł projektu, emblemat Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego SN-PL, oraz informacja o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR
– Wszelkie prawa autorskie prezentacji przechodzą na Zamawiającego
– Wykonujący zlecenie dostarczy prezentację w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu ofertowym stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 30 maja 2014 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 26.05.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, opracowanie graficzne druk oraz dostawę ekokalendarza na rok szkolny 2014/2015 w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”.

Kalendarz będzie zawierał:
– m.in. fotografie zgłoszone do konkursu fotograficznego ogłoszonego w ramach projektu
– oznaczenie dni znaczących z punktu widzenia ekologii (wykaz zostanie dostarczony przez Zamawiającego)
– oznaczenie dni świątecznych w Polsce
– logo projektowe POWT SN-PL oraz EFRR
– rok szkolny: od 01 września 2014 do 31.08.2015

Dane techniczne dotyczące kalendarza:
– ilość sztuk: 50 szt.
– format: A3
– dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK)
– papier: kreda błysk 200g
– objętość: 6 kart (dwustronnie drukowanych) + karta tytułowa
– poszczególne karty łączone są za pomocą srebrnej spirali z zawieszką. Spirala po krótkim boku.
– na każdej karcie wewnętrznej będzie znajdować się jedno zdjęcie dostarczone przez Zamawiającego
– dostarczone przez Zamawiającego zdjęcia mają zostać dostosowane do potrzeb projektu i wydruku przez Wykonawcę
– wymagana akceptacja projektu przez Zamawiającego przed skierowaniem kalendarza do druku.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 13.06.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Karta tytułowa powinna zawierać: tytuł i logo projektu, emblemat Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego SN – PL, oraz informacja o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR (zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego).

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 29 maja 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 23.05.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę nagród do konkursu dla dzieci w postaci:

1. Tablet (1 szt.)

Specyfikacja:
– wielkość wyświetlacza: mieszcząca się w przedziale od 7 do 8 cali
– typ wyświetlacza: IPS
– dotykowy ekran: TAK
– pamięć RAM: min. 1 GB
– pamięć wewnętrzna: 16 GB
– pamięć zewnętrzna: tak (slot kart pamięci)
– procesor: czterordzeniowy
– system operacyjny: Android
– łączność: WI-FI
– wbudowany modem 3G: TAK
– bluetooth: TAK
– aparat: TAK
– złączone wyposażenie: zasilacz + przewód USB
– menu w języku polskim: TAK
– gwarancja: min. 12 m-cy

2. Odtwarzacz MP4 (1 szt.)

Specyfikacja:

– Pojemność wewnętrzna: 8GB
– Formaty odtwarzania: minimum AVC, WMV 9, WMA, JPEG, L–PCM, MP 3, AAC–LC
– Dodatkowe funkcje: minimum Radio FM, Pamięć 30 stacji, dyktafon, tryb karaoke, korektor, zewnętrzna pamięć masowa do komputera, bluetooth
– Odtwarzanie: losowe, powtarzanie, regulowanie prędkości odtwarzania
– Ekran: LCD, 2 cale, 320 x 240 pikseli, QVGA
– Dźwięk: wyjście słuchawkowe
– Złącza: USB
– Zasilanie: Akumulator Li
– Gwarancja: min. 12 miesięcy
– Załączone wyposażenie: Akumulator, Kabel USB, Słuchawki

3. Zestaw kolorowych muzycznych tub/rurek wydających dźwięki w zakresie min. 2 ½ oktawy (1 zestaw)

Zestaw powinien zawierać:

– 41 rurek (w tym min. diatoniczne, chromatyczne, sopranowe);
– zatyczki do rurek (min. 8 szt.)

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 11.06.2014 r. (do godz. 15:00)
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego;
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 29 maja 2014 r. do godz. 13:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec 15.05.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
Tel. (75) 77 13 139 Fax. (75) 77 13 694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976
Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
1. Catering dla 40 uczestników dwóch warsztatów w ramach projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”.

Warsztat I
Termin: 21 maj 2014 (20 uczestników)
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Liczba uczestników: 20 osób

Oferta powinna zawierać propozycję menu, składającego się z:
– ciepłe danie: pizza 10 sztuk (min. czteroskładnikowa, średnica min. 30 cm., do każdej pizzy 2 sosy: keczup oraz sos czosnkowy)
– tartinki (min. 3 rodzaje z uwzględnieniem dla wegetarian), 5 szt./os. (łącznie 100 sztuk);
– koktajl owocowy (min. 2 rodzaje), 20 porcji (250ml/os.);
– owoce (min. 2 rodzaje, 300 g/os.)

Pora podania posiłków:
– tartinki, koktajl owocowy oraz owoce: godz. 14:00
– danie ciepłe (pizza): godz. 17:30
Warsztat II
Termin: 22 maj 2014 (20 uczestników)
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Liczba uczestników: 20 osób

Oferta powinna zawierać propozycję menu, składającego się z:
– ciepłe danie: pizza 10 sztuk (min. czteroskładnikowa, średnica min. 30 cm., do każdej pizzy 2 sosy: keczup oraz sos czosnkowy)
– tartinki (min. 3 rodzaje z uwzględnieniem dla wegetarian), 5 szt./os. (łącznie 100 sztuk);
– koktajl owocowy (min. 2 rodzaje), 20 porcji (250ml/os.);
– owoce (min. 2 rodzaje, 300 g/os.)

Pora podania posiłków:
– tartinki, koktajl owocowy oraz owoce: godz. 14:00
– danie ciepłe (pizza): godz. 17:30

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cena powinna zawierać całkowity koszt usługi oraz koszt realizacji zamówienia.
2. Do oferty należy dołączyć propozycję menu.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 20 maja 2014 r. do godz. 13:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*)

Załączniki:
- formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 15.05.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie trzech szkoleń dla młodzieży na temat:

Szkolenie I: „Formy ochrony przyrody w Polsce”
Szkolenie II: „Dobre rady na odpady czyli rzecz o recyklingu”
Szkolenie III: „Odnawialne źródła energii”

Minimalny zakres tematyczny szkoleń powinien obejmować następujące zagadnienia:

Szkolenie I „Formy ochrony przyrody w Polsce”:
– Prawne regulacje ochrony przyrody w Polsce.
– Motywy ochrony środowiska
– Formy ochrony przyrody w Polsce
– Zasada zrównoważonego rozwoju
– Rolnictwo ekologiczne.

Szkolenie II „Dobre rady na odpady czyli rzecz o recyklingu”

– Pojęcie recyklingu.
– Cele i rola recyklingu.
– Surowce nadające się do przetworzenia.
– Przetwarzanie surowców.
– Zasada 3R.
– Czym jest upcykling?

Szkolenie III „Odnawialne źródła energii”

– Energia słońca
– Energia Ziemi
– Energia wody
– Energia wiatru
– Energia biomasy

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin szkolenia: orientacyjny termin przeprowadzenia szkoleń to czerwiec 2014
(dokładny termin zostanie ustalony z Wykonawcą po dokonaniu jego wyboru)

Miejsce szkolenia: Zgorzelec
Czas trwania: łącznie 15 godz. (3 szkolenia po 5h)

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:

1. Wyższe wykształcenie (ochrona środowiska, biologia, chemia lub geografia);
2. Doświadczenie w pracy z młodzieżą;
4. Umowa cywilno – prawna;
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych;
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7. W ofercie należy podać kwotę brutto w PLN, która będzie zawierała wszystkie koszty związane
z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń;

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 20 maja 2014 r. do
w biurze projektu, drogą pocztową, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Załączniki:
– Formularz oferty
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgorzelec, 13.05.2014 r.
Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi transportu wystawy objazdowej oraz jej montażu
i demontażu (zapakowanie, załadowanie, wniesienie, zniesienie) w miejscowościach na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Usługa będzie polegała na przewiezieniu zawartości wystawy z punktu wskazanego przez Zleceniodawcę do punktu wskazanego przez Zleceniodawcę.

Ilość przewozów wystawy: zaplanowano eksponowanie wystawy w sześciu miejscowościach powiatu zgorzeleckiego (Pieńsk, Bogatynia, Sulików, Zawidów, Węgliniec i Zgorzelec);

Orientacyjna trasa: Zgorzelec (zapakowanie wystawy do środka transportu) – Sulików (wniesienie i montaż wystawy; powrót do siedziby przewożącego),
Przejazd do Sulikowa, demontaż i spakowanie wystawy – Sulików – Zawidów (wniesienie i montaż wystawy; powrót do siedziby przewożącego);
Przejazd do Zawidowa, demontaż i spakowanie wystawy – Zawidów – Bogatynia (wniesienie i montaż wystawy; powrót do siedziby przewożącego);
Przejazd do Bogatyni, demontaż i spakowanie wystawy – Bogatynia – Pieńsk (wniesienie i montaż wystawy; powrót do siedziby przewożącego);
Przejazd do Pieńska, demontaż i spakowanie wystawy – Pieńsk – Węgliniec (wniesienie i montaż wystawy; powrót do siedziby przewożącego);
Przejazd do Węglińca, demontaż i spakowanie wystawy – Węgliniec – Zgorzelec (wniesienie i montaż wystawy; powrót do siedziby przewożącego);
Zgorzelec, demontaż i spakowanie wystawy – przewiezienie do siedziby Zleceniodawcy.
Przewidywany czas stacjonowania wystawy w jednym miejscu – około tygodnia.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: dokładny termin wykonania usługi będzie każdorazowo ustalany między Zleceniodawcą
a Zleceniobiorcą – orientacyjny termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy zlecenia do końca czerwca 2014. Na wykonanie usługi co do zasady będzie wybrany jeden dzień tygodnia (np. poniedziałek). Usługa będzie wykonywana w godzinach między 9.00 a 15.00.
Miejsce docelowe: każdorazowo będzie ustalane między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą (patrz: orientacyjna trasa).
Opis techniczny wystawy:
– stojące tablice informacyjno – edukacyjne – 5 szt.
– sztalugi do antyram i antyramy – 15 szt.
– tablice jezdne typu parawan – 2 szt.
– pojemniki do transportowania eksponatów
– stojaki – podajniki na materiały informacyjno – promocyjne
– pojemniki do prezentacji prawidłowej segregacji odpadów
– gablota zabezpieczająca przed uszkodzeniem eksponatów
– eksponaty (prace dzieci i młodzieży)

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa zlecenie)
– wymagany środek transportu: samochód typu furgon przystosowany do przewozu elementów o większych gabarytach (np. elementów o wysokości ok. 2 m), który umożliwia jednorazowe przewiezienie wszystkich
w.w. elementów wystawy
– zapłata za usługę nastąpi po jej całkowitym wykonaniu

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 13:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgorzelec, 12.05.2014 r.
Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie merytoryczne i graficzne prezentacji multimedialnej dla najmłodszych dzieci w wieku szkolnym (6 – 10 lat) w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” dotyczącej segregacji odpadów.

Prezentacja powinna zawierać minimum informacje dotyczące:
– definicji pojęć: „odpady”, „segregacja odpadów”, „recykling”;
– uświadomienia konieczności segregowania odpadów dla dobra przyrody;
– segregacji odpadów;
– przetwarzania odpadów (co możemy otrzymać z odpadów).
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 02.06.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna;
– Wykształcenie wyższe (kwestionariusz osobowy – załącznik)
– Prezentacja będzie zawierać poglądowe informacje np. w postaci krótkich filmów, ilustracji graficznych i zdjęć;
– W prezentacji mogą być wykorzystywane wyłącznie filmy, ilustracje graficzne i zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi;
– Prezentacja powinna być przygotowana w sposób przystępny dla najmłodszych dzieci w wieku szkolnym 6 – 10 lat (treść oraz szata graficzna);
– Wielkość prezentacji: minimum 25 slajdów
– Prezentację należy wykonać w sposób pozwalający na automatyczne lub ręczne jej przewijanie.
Akceptowane formaty to: PowerPoint, Open Office Impress,
– Na stronie tytułowej wymagane są: tytuł projektu, emblemat Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego SN – PL, oraz informacja o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR
– Wszelkie prawa autorskie prezentacji przechodzą na Zamawiającego
– Wykonujący zlecenie dostarczy prezentację w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

NOTATKA SŁUŻBOWA
z przeprowadzonego rozeznania rynku

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), ustawy nie stosuje się.
1. Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie materiałów filmowych (wykonanie filmu), montaż i udźwiękowienie  oraz wykonanie 500 kopii na płytach DVD w ramach realizowanego projektu Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1. (zapytanie z dnia 28.04.2014r.)

Film powinien składać się z trzech części:
I część – Informacja dot. Stalagu VIIIA, informacja dot. Oliviera Messiaen, informacje dot. powstania idei, partnerstwie oraz przygotowań do realizacji projektu.
II część – Informacje dot. postępu w realizacji projektu, dokumentowanie budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, zakończenie budowy.
III część – Informacje dot. Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, przyszłej działalności Centrum, zasadach funkcjonowania, zakresu prowadzonych warsztatów oraz innych form edukacji, prezentacja obiektu.

2. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria( wymienić) Oferowana cena Netto/brutto

1.

 ALLINTERACTIVE Marcin Załęski
Wał Miedzeszyński 646 bud.III lok.70 03-944 Warszawa

25.000,00 zł

2.

DATURA STUDIO
ul. Bławatków 8
43-300 Bielsko Biała

16.605,00 zł

3.

Piotr Klonowski Chilivision
ul. Żabińskiego 2/17
02-793 Warszawa

62.730,00 zł

4.

Parkos Media Ireneusz Prokopiuk
ul. Sobieskiego 6 lok. 17
15-014 Białystok

26.100,00 zł

5.

KNW Wojciech Kmiciewicz
Złotowska 64a
60-189 Poznań

48.585,00 zł

6.

Theta Studio Damian Hachuła
Pokoju 130
43-140 Lędziny

43.050,00 zł

7.

Mikołaj Górecki
ul. Krasińskiego 10/114
01-615 Warszawa

35.900,00 zł

8.

Flash Sp. z o.o.
ul. Kolista 4/26
54-152 Wrocław

54.120,00 zł

9.

Agencja filmowo – reklamowa Aimart  Lech Wilczaszek
ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz

29.000,00 zł

10.

Film – Time Artystyczna Agencja Filmowa Beata Ciempka
ul. Zakamycze 30, 30-240 Kraków

18.792,21 zł

11.

Shoot This Oskar Zakrzewski
ul. Królewska 61, 05-822 Milanówek

41.266,50 zł

12.

MediaNews Magdalena Kościańska
produkcja telewizyjna
ul. Wyczółkowskiego 42a
59-920 Bogatynia

16.500,00 zł

13.

Studio Grafiki  i obrazu SIERMIX
Rafał Furmańczyk
98-360 Lututów, Knapy 18

38.745,00 zł

14.

Golden Storm Film – Artur Brzozowski
ul. Nałkowskich 125/15
20-486 Lublin

53.000,00 zł

15.

MOL Maciej Olenderek
ul. Poprzeczna 7
55-050 Sobótka

24.600,00 zł

16.

Dźwignia Handlu Sp. z o.o.
ul. Mieszczańska 13/27
30-313 Kraków

21.771,00 zł

17.

Agencja Filmowa
Film&Television Production
ul. Żytnia 24
65-368 Zielona Góra

20.725,00 zł

 Wybrano ofertę nr 12  MediaNews Magdalena Kościańska – produkcja telewizyjna, ul. Wyczółkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia

 3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Z otrzymanych 17 ofert na realizację zadania, dokonano wyboru oferty nr 12 ze względu na najniższą oferowaną cenę. Kryterium wyboru oferty była cena.


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 07.05.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
przeprowadzenie dwóch min. pięciogodzinnych ekologicznych warsztatów plastycznych dla dwóch grup (każda z grup ok. 20 osób).

Założenia warsztatów:
– korzystanie z materiałów recyklingowych, odpadów;
– wykorzystanie minimum dwóch różnych technik plastycznych (np. decoupage, wyklejanie, wycinanie, malowanie, rysowanie, rzeźbienie z wykorzystaniem różnych narzędzi),
– trwały efekt warsztatów („produkt” w postaci prac/pracy młodzieży),
– kreatywne i wizjonerskie podejście do tematu.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce: Zgorzelec
Termin: w przedziale czasowym 19.05.2014 r. – 23.05.2014 r.
Konkretne terminy warsztatów zostaną ustalone z Wykonawcą zamówienia.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

1. Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży, (zał. 2 kwestionariusz osobowy);
2. Prowadzący warsztaty musi zapewnić pomieszczenie, w którym odbędą się warsztaty;
3. Czas trwania jednego warsztatu – min. 5 h;
4. W ofercie należy podać łączną kwotę brutto w PLN, która będzie zawierała wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem warsztatów;
5. Umowa cywilno – prawna;

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu ofertowym stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 12:00
w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*
Załączniki:
– Formularz oferty
– Kwestionariusz osobowy

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego z dnia 28.04.2014r. dot. przygotowania materiałów filmowych (wykonanie filmu), montaż i udźwiękowienie  oraz wykonanie 500 kopii na płytach DVD w ramach realizowanego projektu Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia:

Pyt.
Ile mniej więcej dni zdjęciowych przewiduje projekt, oraz czy  budowa będzie dopiero  dokumentowana , czy też wykonawca filmu może korzystać z archiwum budowy, projektu etc ?
Jeśli budowa dopiero powstaje, proszę o info, ile będzie trwać, wtedy oszacuję ilość dni zdjęciowych.

Odp.

W związku z koniecznością bieżącego dokumentowania postępu budowy oraz pozostałych działań projektowych Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia min. 15 dni zdjęciowych od momentu podpisania umowy do dnia 31.10.2014r.

Wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania powyższego materiału a będące w posiadaniu zamawiającego zostaną udostępnione wykonawcy w siedzibie Fundacji (w tym również materiały archiwalne z placu budowy przed podpisaniem umowy)


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 Projekt –   Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zgorzelec, 29.04.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
realizację usługi cateringowej podczas konferencji organizowanej z okazji uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w ramach projektu - Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zamawiający:

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139;   fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

 I.      Szczegółowy opis zamówienia:

Usługa cateringowa podczas konferencji organizowanej w ramach projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz METINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1

  1. liczba uczestników: 100 osób
  2. miejsce organizacji konferencji: Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1, Zgorzelec
  3. termin konferencji: 06 maja 2014r.
  4. przybliżony czas serwowania cateringu: ok. godz. 14:00

II.        Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem, transportem i podaniem cateringu, zapewnieniem  naczyń i obrusów, a także bieżącą obsługą oraz przygotowaniem przed konferencją i sprzątnięciem po zakończonej konferencji wydzielonej przestrzeni na rozłożenie i podanie cateringu.

Rodzaj usługi

jednostka ilość
Kawa rozpuszczalna, herbata (min. 3 rodzaje, każda sztuka pakowana osobno), mleczko do kawy bez ograniczeń, cukier, słodzik, cytryna –  bez ograniczeńCiastka –150 gna osobę, min. dwa rodzaje 1 osoba 100
mini sałatki – 3 rodzaje, mięsna, dla wegan i dla wegetarian 1 osoba 100
tartinki dekorowane – 10 różnych rodzajów, w tym z łososiem, szynką parmeńską, serem rokpol z uwzględnianiem dla wegan i wegetarian  5 szt. na osobę 1 osoba 100
Napoje:- woda gazowana – 50 szt. x 500 ml- woda niegazowana – 50 szt. x 500 ml- soki: pomarańczowy12 L, jabłkowy8 L,  grejpfrutowy8 L Wg rozpiski

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III.      Wykonawca zapewnia:

–   naczynia szklane, porcelanowe lub porcelitowe oraz sztućce ze stali nierdzewnej, serwetki jednorazowe, papierowe, składane dla każdego uczestnika;
–  przygotowanie przed konferencją sali do rozłożenia i podania cateringu i sprzątnięcie po konferencji;
–  obecność personelu do obsługi cateringu, bieżące uzupełnianie poczęstunku oraz usuwanie brudnych naczyń, pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego i uczestników.

IV.      Zasady udzielania zamówienia:

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za wykonana usługę.

V.        Termin i miejsce składania ofert:

–   Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
–   Termin składania ofert upływa 05 maja 2014r. do godz. 09:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.
–   O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani 05 maja 2014r. do godz. 10:00.

VI.      Sposób płatności:

Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

VII.    Termin płatności:

14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.
VIII. Załączniki:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór zlecenia

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.
W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska tel. 75 77 13 139 


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 28.04.2014 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – przygotowanie materiałów filmowych (wykonanie filmu), montaż i udźwiękowienie  oraz wykonanie 500 kopii na płytach DVD w ramach realizowanego projektu Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN.

Film powinien składać się z trzech części:

I część – Informacja dot. Stalagu VIIIA, informacja dot. Oliviera Messiaen, informacje dot. powstania idei, partnerstwie oraz przygotowań do realizacji projektu.
II część – Informacje dot. postępu w realizacji projektu, dokumentowanie budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, zakończenie budowy
III część – Informacje dot. Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, przyszłej działalności Centrum, zasadach funkcjonowania, zakresu prowadzonych warsztatów oraz innych form edukacji, prezentacja obiektu.
Wymagania techniczne:
– jakość HD 1080p w wersji cyfrowej,
– kontener mkv z dwiema ścieżkami dźwiękowymi (polską i niemiecką) oraz napisami polskimi i niemieckimi
– przygotowanie filmu w odpowiednich formatach umożliwiających publikację na serwisach internetowych,
– kopie DVD w standardowej rozdzielczości z authoringiem (menu płyty, menu filmu, menu językowe i napisów, dostęp do poszczególnych części i scen),
– płyty z nadrukiem w opakowaniach z nadrukiem – 500szt. (treść uzgodniona z Zamawiającym)
– czas poszczególnych część ok. 15 min. Łączny czas filmu 40 – 45 min.
Wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania powyższego materiału a będące w posiadaniu zamawiającego zostaną udostępnione wykonawcy w siedzibie Fundacji.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin realizacji – od 06.05.2014 do 31.10.2014r.
Termin dostarczenia gotowego filmu wraz z kopiami na DVD – 10.11.2014r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

– umowa cywilno – prawna
– płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
– wykorzystane w opracowaniach materiały, zdjęcia oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami   autorskimi.
– wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
– z uwagi na dynamikę przedsięwzięcia wymagana jest dyspozycyjność w czasie realizacji projektu.
– szczegółowe informacje dotyczące wykonania zlecenia zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 05.05.2014 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zgorzelec, 24.04.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu graficznego dwóch rodzajów plakatów, ich wydruk oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego w ramach realizacji projektu: Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.

Rodzaje plakatów:
1. Plakat informujący o projekcie – (25 szt.)
2. Plakat informujący o budowie i przyszłym funkcjonowaniu Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego – (25 szt.)

Wymagania dot. plakatów:
– format – 707 x 1000 mm.
– druk z jakością fotograficzną,
– papier fotograficzny PHOTO (wysoki połysk) o gramaturze min. 250 gr
– przed drukiem akceptacja projektu przez Zamawiającego

Plakaty powinny zawierać m.in.:
• Logo EFRR oraz logo programu operacyjnego SN-PL (wzory logotypów dostępne są pod adresem internetowym http://www.sn-pl.eu/pl/oeffentlichkeit/index.jsp w wersjach polsko-niemieckich, kolorowych)
• Logo Projektu
• Nazwę projektu

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 05.05.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– W projekcie graficznym powinny być wykorzystywane rysunki, zdjęcia czy inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Projekty plakatów powinny być przekazane zamawiającemu również w formie pliku, z którego można wydrukować plakat w profesjonalnej drukarni oraz w formie pliku PDF.
– Wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.
– Przed drukiem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekty plakatów do akceptacji przez Zamawiającego.
– Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zlecenia zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
– Oferta powinna zawierać cenę brutto PLN zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia (koszt projektu graficznego, druku, dostawy itd.).
– Płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 28 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 23.04.2014 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – opracowanie merytoryczne broszury informacyjno – promocyjnej oraz wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanego projektu „Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN”.

Broszura oraz prezentacja powinna zawierać m.in.:

1. Informacje dot. powstania idei, partnerstwie oraz przygotowań do realizacji projektu.
2. Informacje dot. postępu w realizacji projektu i budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego.
3. Informacje dot. przyszłej działalności Centrum Edukacyjno-Kulturalnego.
4. Informacje dot. działalności Fundacji i partnerów oraz realizowanych przez nich projektów związanych z budową Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec – Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen.
Dodatkowe informacje dot. broszury:
– łączna objętość tekstu powinna się mieścić w zakresie od 20 do 25 tys. znaków ze spacjami,
– całość powinna być opatrzona stosownym materiałem ikonograficznym,
– broszura powinna być wykonana w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS Word)
Dodatkowe informacje dot. prezentacji multimedialnej:
– prezentacja powinna być opatrzona ścieżką dźwiękową dostosowaną do prezentowanej tematyki.
– prezentacja powinna być wykonana w powszechnie akceptowalnym formacie video takim jak: mp4, avi lub wmv oraz na płycie w formacie dvd.
– czas prezentacji powinien wynosić 8 – 10 min.

Wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania powyższego materiału a będące w posiadaniu zamawiającego zostaną udostępnione wykonawcy w siedzibie Fundacji.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia do siedziby zamawiającego – 05.05.2014r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

– umowa cywilno – prawna
– płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
– wykorzystane w opracowaniach materiały, zdjęcia oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami      autorskimi.
– wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 25.04.2014 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zgorzelec, 23.04.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z poźn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego (niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego) konferencji z okazji uroczystości wmurowania kamienia węgielnego połączonej z podpisaniem aktu erekcyjnego dotyczącej Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie ustne konsekutywne oraz symultaniczne (niemiecko-polskie, polsko-niemieckie) w czasie konferencji projektu – Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 06 maja 2014r.:
– w godzinach 11:00 – 11:40 miejsce: Stalag VIIIA (przy wyjeździe ze Zgorzelca w kierunku Bogatyni – droga 352)
– w godzinach 12:00 – 14:00 miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1 w Zgorzelcu (tłumaczenie symultaniczne)
– w godzinach 14:00 – 16:00 teren budowy i Stalagu VIII A.

3. Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą zapewnić do realizacji zamówienia tłumacza, który spełnia poniższe warunki:
a) posiada co najmniej 5–letni staż zawodowy w zakresie tłumaczeń ustnych z języka niemieckiego;
b) brał udział w co najmniej 5 ustnych usługach tłumaczeniowych z języka niemieckiego na język polski i/lub z języka polskiego na język niemiecki, które dotyczyły tematyki społecznej, kultury
i edukacji.
2) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
w postępowaniu.

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 3 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) Wypełnione CV tłumacza – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (wzór CV do stażu zawodowego).
b) Wykaz wykonanych przez tłumaczy 5 ustnych usług tłumaczeniowych, które dotyczyły tematyki społecznej, kultury i edukacji – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

5. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3) Dokumenty wymienione w punkcie 4 niniejszego Zapytania Ofertowego.

6. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres: biuro@fcwp.zgorzelec.pl lub faksem.
Termin składania ofert upływa 28 kwietnia 2014r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

7. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 1 dnia roboczego od zakończenia terminu składania ofert. Wygrywa Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

8. Sposób płatności:
Na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń – wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

9. Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

10.Wykaz załączników do niniejszego zapytania
1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
2) Załącznik nr 2 – Wzór Umowy
3) Załącznik nr 3 – Wzór CV do stażu zawodowego tłumaczy
4) Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych przez tłumacza ustnych usług tłumaczeniowych z zakresu tematyki społecznej, kultury i edukacji.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie
z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 16.04.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie informatora dotyczącego odpadów niebezpiecznych.

Informator powinien zawierać m.in.:

– co to są odpady niebezpieczne – definicja;
– kategorie i rodzaje odpadów niebezpiecznych (przykłady i ich charakterystyka);
– sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi (m.in. jak segregować odpady niebezpieczne, gdzie pozbyć się odpadów niebezpiecznych itp.);
– wykaz składników odpadów, które kwalifikują się jako odpady niebezpieczne;
– właściwości odpadów, które powodują, ze stają się one niebezpieczne.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 13.05.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło)
– Wykształcenie wyższe (kwestionariusz osobowy – załącznik)
– W opracowaniu mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wielkość informatora: ilość znaków nie mniej niż 20 tysięcy ze spacjami
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego
– Informator powinien być wykonany w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz.12.00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.04.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie informatora na temat: „Dobre praktyki jednostek samorządowych w podnoszeniu świadomości ekologicznej”, w ramach projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”

Informator powinien zawierać m.in.:

• Główne kierunki działań w zakresie edukacji ekologicznej w skali kraju i województwa.
• Ogólne zasady, formy i metody prowadzenia edukacji ekologicznej
• Dobre praktyki – przykłady przedsięwzięć z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej (edukacji ekologicznej) przez jednostki samorządowe
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 29.04.2014 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło)
– Wykształcenie wyższe (kwestionariusz osobowy – załącznik)
– W opracowaniu powinny być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wielkość informatora: ilość znaków nie mniej niż 20 tysięcy ze spacjami.
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego.
– Informator powinien być wykonany w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17 kwietnia 2014r. w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy
Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 03.04.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w postaci rozwieszania plakatów projektowych w okresie od kwietnia do czerwca 2014r. na terenie objętym projektem dotyczących:

– konkursu fotograficznego– ilość plakatów: 20 (10 w Zgorzelcu, 10 w Bogatyni)
– konkursu filmowego – ilość plakatów: 20 (10 w Zgorzelcu, 10 w Bogatyni)
– konkursu plastycznego – ilość plakatów: 20 (po min. 3 w każdej gminie powiatu)
– wystawy objazdowej – ilość plakatów 20 (po min. 3 w każdej gminie powiatu)
– projektu – ilość plakatów 20 (po min. 3 w każdej gminie powiatu)

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: dokładny termin wykonania usługi będzie każdorazowo ustalany między Zleceniodawcą
a Zleceniobiorcą
Miejsce odbioru plakatów: siedziba Zleceniodawcy
Miejsce docelowe umieszczenia plakatów: będą ustalane między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą (tablice ogłoszeń w szkołach odpowiednich do grupy targetowej konkursu, placówkach kulturalnych oraz lokalnych instytucjach samorządowych).

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa zlecenie)
– Zleceniobiorca jest zobowiązany każdorazowo uzyskać zgodę pracownika instytucji na umieszczenie plakatu na tablicy ogłoszeń

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 01.04.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli na temat:
Szkolenie I: „Motywacja do inicjowania działań ekologicznych w szkole”
Szkolenie II: „Zarządzanie projektami ekologicznymi”.

Minimalny zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia:

Szkolenie I „Motywacja do inicjowania działań ekologicznych w szkole”:
– Kto i jak może pomóc dzieciom rozwinąć się ekologicznie? Rola nauczyciela w szkole.
– Czym jest motywacja? Co nami kieruje? W jaki sposób mobilizujemy się do działania?
– Cechy przywódcze pomocne w inicjowaniu i realizacji projektów ekologicznych. Kim jest lider? Czy każdy może być liderem?
– Kształtowanie liderów wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie akcji ekologicznych.

Szkolenie II „Zarządzanie projektami ekologicznymi”
– Ekologia. Co rozumiemy przez pojęcie ekologii? Co znaczy być ekologicznym?
– Zarządzanie projektem ekologicznym. Planowanie, promocja i realizacja projektu.
– Przykłady projektów ekologicznych jako źródło inspiracji.
– Zaplanowanie wspólnego projektu ekologicznego.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin szkolenia: szkolenie I – 10 kwiecień 2014
szkolenie II – 11 kwiecień 2014
Miejsce szkolenia: Zgorzelec
Czas trwania: od 12.00 do 17.00

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:

1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych min. 100 h
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli min. 10 h
3. Doświadczenie w zarządzaniu projektami
4. Umowa cywilno – prawna
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
7. Do oferty należy dołączyć szczegółowy program szkolenia.
8. W ofercie należy podać kwotę brutto w PLN, która będzie zawierała wszystkie koszty związane
z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem szkolenia:
– wynagrodzenie trenera/trenerów,
– dyplom, certyfikat lub zaświadczenie ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika,
– konsultacje z trenerem/trenerami
– koszty dojazdu
9. Salę szkoleniową, sprzęt (projektor, ekran), obsługę techniczną zapewnia Zamawiający.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym trenera/trenerów na formularzu ofertowym stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 04 kwietnia 2014 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Załączniki:
– Formularz oferty
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 18.03.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki opracowania: „Materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych”.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron. Preferowane tłumaczenia w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia;
b) kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy.
3. Opracowanie do tłumaczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Umowa o dzieło
5. Tłumaczenie opracowania powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
6. Tłumaczenie opracowania należy dostarczyć w formie drukowanej – 1 szt. oraz w formie elektronicznej.
7. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona.

Termin wykonania zamówienia: do 28 marca 2014 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 21 marca 2014 r. do godz. 13:00 w biurze projektu, drogą pocztową, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną (wersja elektroniczna powinna stanowić zeskanowaną ofertę zawierającą odpowiednie pieczątki i podpisy).

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.03.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę nagród do konkursu dla młodzieży w postaci:

1. CZYTNIK E – BOOK (1 szt.)

Specyfikacja:

– wielkość wyświetlacza: 6 cali
– rozdzielczość: 800 x 600 pikseli
– wyświetlacz: E-INK
– dotykowy ekran: TAK (opcjonalnie przyciski)
– pamięć wewnętrzna: min. 4 GB
– pamięć zewnętrzna: tak (slot kart pamięci)
– standardy tekstu: min. DJVU, DOC, EPUB, PDF, TXT
– standardy obsługiwanych zdjęć: min. JPG, BMP, GIF
– obsługiwane formaty dźwięku: MP3, WAV
– wyjście słuchawkowe: tak
– złącze USB – Tak

Funkcje dodatkowe: WiFi, TTS (Text to Speech)
Menu w języku polskim
W zestawie: kabel USB, instrukcja obsługi, etui
Gwarancja: min. 12 m-cy

2. TABLET (1 szt.)

Specyfikacja:

– wielkość wyświetlacza: mieszcząca się w przedziale od 7 do 8 cali
– typ wyświetlacza: IPS
– dotykowy ekran: TAK
– pamięć RAM: min. 1 GB
– pamięć wewnętrzna: 16 GB
– pamięć zewnętrzna: tak (slot kart pamięci)
– procesor: czterordzeniowy
– system operacyjny: Android
– łączność: WI-FI
– wbudowany modem 3G: TAK
– bluetooth: TAK
– aparat: TAK
– złączone wyposażenie: zasilacz + przewód USB
– menu w języku polskim: TAK
– gwarancja: min. 12 m-cy

3. ODTWARZACZ MP4 (1 szt.)

Specyfikacja:
– Pojemność wewnętrzna: 8GB
– Formaty odtwarzania: minimum AVC, WMV 9, WMA, JPEG, L–PCM, MP 3, AAC–LC
– Dodatkowe funkcje: minimum Radio FM, Pamięć 30 stacji, dyktafon, tryb karaoke, korektor, zewnętrzna pamięć masowa do komputera, bluetooth
– Odtwarzanie: losowe, powtarzanie, regulowanie prędkości odtwarzania
– Ekran: LCD, 2 cale, 320 x 240 pikseli, QVGA
– Dźwięk: wyjście słuchawkowe
– Złącza: USB
– Zasilanie: Akumulator Li
– Gwarancja: min. 12 miesięcy
– Załączone wyposażenie: Akumulator, Kabel USB, Słuchawki

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 28.03.2014 r. (do godz. 15:00)
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 19 marca 2014 r. do godz. 13:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 13.03.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki opracowania: „Materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych”.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron. Preferowane tłumaczenia w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia;
b) kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy.
3. Opracowanie do tłumaczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Umowa o dzieło
5. Tłumaczenie opracowania powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
6. Tłumaczenie opracowania należy dostarczyć w formie drukowanej – 1 szt. oraz w formie elektronicznej.
7. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona.
Termin wykonania zamówienia: do 28 marca 2014 r. do godz. 13:00

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 18 marca 2014 r. do godz. 13:00 w biurze projektu, drogą pocztową, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną (wersja elektroniczna powinna stanowić zeskanowaną ofertę zawierającą odpowiednie pieczątki i podpisy).

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 11.03.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne (od podstaw) skład i druk informatora „Żyć ekologicznie – jak dbać o środowisko naturalne”

Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format A5
– papier (okładka kreda błysk 250 gr, środek kreda błysk 135 gr)
– lakier offsetowy
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– rodzaj szycia: płaskie pionowe (dwie zszywki)
– nakład 400 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Ostateczny termin wykonania wraz z dostawą: do 27.03.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– dodatkowo pierwsza strona opracowania (okładka) będzie opatrzona w logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, informację o dofinansowaniu natomiast ostatnia strona (okładka) będzie zawierała tytuł oraz logo Projektu, dane teleadresowe oraz także logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz informację o dofinansowaniu. Powyższe informacje zostaną przekazane Wykonawcy zlecenia po jego wyłonieniu;
– wymagana akceptacja Zleceniodawcy przed skierowaniem publikacji do druku;
– treść merytoryczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
– oferta powinna zawierać łączny koszt brutto (PLN), zawierający koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 13:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Treść informatora


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 11.03.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki opracowania stanowiącego załącznik
nr 4 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia;
b) kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy.
3. Umowa o dzieło (wzór umowy zał. nr 5)
4. Tłumaczenie opracowania powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
5. Tłumaczenie opracowania należy dostarczyć w formie drukowanej – po 1 szt. oraz w formie elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: do 28 marca 2014 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 14 marca 2014 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Załączniki:
1.Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

UWAGA!

06.03.2014

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 04.03.2014 – zestawy reklamowe – ( poniżej). W związku z pytaniami od oferentów – informujemy, że w poz. 2 szczegółowego opisu zamawianych przedmiotów za zapisem rozmiar wprowadza się zapis „około”


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

Zgorzelec, 04.03.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na zadanie – wykonanie, sprzedaż i dostawa zestawów reklamowych projektu – w trybie rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A; tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie, sprzedaż i dostawa 200 zestawów reklamowych składających się z:
1. Pamięci USB w formie „karty kredytowej” o pojemności 16 GB,
2. Breloka metalowego z żetonem,
3. Kubka ceramicznego,
4. Notesu z długopisem metalowym, w postaci kartek w pudełku plastikowym

Szczegółowy opis zamawianych przedmiotów:
1.Pamięć USB w formie „karty kredytowej”, wielkość 84 x 52 x 2 mm, nadruk full-color z dwóch stron z wizualizacją projektu, nazwą i logo oraz wymaganymi logotypami w kolorze, pojemność 16GB, opakowanie: jednostkowe pudełeczko z plastikowym okienkiem.
2.Brelok metalowy z żetonem, rozmiar 47 x 16 x 9 mm, wykonany z metalu, rozmiar dołączonego żetonu 1zł/1 Euro, trwałe znakowanie nazwy, logo projektu oraz wymaganych logotypów, opakowanie – pudełko.
3.Kubek ceramiczny średnica 80 mm, wysokość 95 mm, z nadrukiem full-color na całej powierzchni kubka (elementy nadruku: logo i nazwa projektu, wymagane logotypy, ewentualna grafika).
4.Notes w postaci kostki w plastikowym podwójnym pudełku ca 100x100x100 mm, 3 przegródki na długopisy ca 30x20mm;
Etykieta: papier kredowy 130g/m2, ca 345×95 mm, druk CMYK+0 obejmujący wymagane logotypy i logo projektu, nazwę projektu;
Kartki: papier offsetowy 80g/m2, ca 90x70mm/890 kartek, druk 1+0;
Opakowanie: po 1 szt. w folię termokurczliwą, zbiorczo w kartony;
Długopis metalowy z laserowym znakowaniem logo UE i logo projektu.

Oferta powinna zawierać:
Informację dotyczącą łącznej ceny netto i ceny brutto za całe zamówienie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– wymagana akceptacja projektu wizualnego zamówionych przedmiotów, ich kolorystyki oraz sposobu umieszczenia na nich logo projektowych (logo UE, logo programu operacyjnego SN-PL oraz logo projektu wraz z informacją o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR zgodnie z wytycznymi sekcji 1 „Informacja i komunikacja” Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r.)
– zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
– zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
– oferta powinna zawierać łączną cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania i dostawy: 27 marca 2014r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 7 marca 2014 r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną (wersja elektroniczna powinna stanowić zeskanowaną ofertę zawierającą odpowiednie pieczątki i podpisy).

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Rozeznanie rynku ma na celu porównanie ofert u potencjalnych Wykonawców zlecenia. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę kryterium ceny.

Sposób płatności:
Przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami
i podpisami.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska tel. 75 77 13 139

załącznik nr 1 – formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 03.03.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki dwóch opracowań: „Żyć ekologicznie – jak dbać o środowisko naturalne” oraz „Materiały edukacyjne dla szkoły podstawowej”.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron. Preferowane tłumaczenia w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia;
b) kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy.
3. Opracowania do tłumaczenia stanowią załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Umowa o dzieło
5. Tłumaczenie opracowań powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
6. Tłumaczenie opracowań należy dostarczyć w formie drukowanej – po 1 szt. oraz w formie elektronicznej.
7. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona

Termin wykonania zamówienia: do 27 marca 2014 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 06 marca 2014 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną(wersja elektroniczna powinna stanowić zeskanowana ofertę zawierającą odpowiednie pieczątki i podpisy).

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia nr 1
5. Załącznik nr 5 – Tekst do tłumaczenia nr 2
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 26.02.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: wykonanie projektu graficznego, przygotowanie nadruku, nadruk oraz dostawę przypinek (plakietek) do siedziby Zamawiającego.

Rodzaj i parametry przypinek:

– rozmiar: 56 mm
– kształt przypinki: okrągłe
– rodzaj zapięcia: na agrafkę (pinback)
– materiał: aluminium
– nadruk: pełny kolor zabezpieczony folią z połyskiem
– ilość: 100 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 19.03.2014 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego
Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– zamieszczenie logo Unii Europejskiej (logo zostanie dostarczone Wykonawcy zlecenia);
– wymagana akceptacja projektu graficznego przed przystąpieniem do realizacji zlecenia;
– zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego;
– oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 04 marca 2014 r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
26.02.2014 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci wewnętrznych tabliczek informacyjno – edukacyjnych:
14 zestawów.

Zestaw składa się z 15 tabliczek (3 sztuki x 5 rodzajów) z następującymi napisami i nawiązującymi do nich obrazkiem.
1. Dbaj o przyrodę – zakręcaj wodę.
2. Zgaś światło – oszczędzaj prąd!
3. Tu papierki, tam butelka – wrzucaj śmieci do kubełka.
4. Kartonik zgnieć – będzie z niego mały śmieć.
5. Gdy energię oszczędzamy o środowisko dbamy!

Tabliczki:
Wymiar: 25 x 19 cm
Ilość: 210 szt. (3 x 5 szt.x14 zestawów)
Zawartość: loga, piktogramy – obrazki, napis
Skierowane do uczniów szkół podstawowych – informacja ma znaczenie przy wyborze obrazków – piktogramów.

Termin wykonania zamówienia:
19 marca 2014 r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– zamieszczenie logo programowego oraz logo Unii Europejskiej (kolorystyka, proporcje poszczególnych logo
i treści) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006,
– zamieszczenie logo projektu (zostanie dostarczone wykonawcy)
– pełny kolor,
– nadruk na spienionym PCV o grubości 3 mm.
– tabliczki powinny być zabezpieczone przed blaknięciem i napisami (laminatem stałym)
– tabliczki powinny być samoprzylepne
– przed przystąpieniem do realizacji wymagana akceptacja projektów graficznych
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do dnia 05 marca 2014r. w biurze projektu, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną (z wymaganymi pieczątkami i podpisami).

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

– rozeznanie rynku –
Zgorzelec, 07.02.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na zadanie – sprzedaż/zakup i dostawa materiałów biurowych dla biura projektu – w trybie rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A; tel. 75-77-13-139;   fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest rozpoznanie rynku w zakresie kosztów zakupu i dostawy wybranych, najczęściej przewidywanych do zamawiania przez biuro projektu materiałów biurowych, w szczególności:

a) Papier ksero w formacie A4, ryza 500 kartek, białość minimum 168 CIE,

b) Papier ksero w formacie A3, ryza 500 kartek,

c) Toner do drukarki XEROX PHASER 3300 MFP, wydajność 8000 kopii,

d) Koszulki do segregatorów A4 krystaliczne, grubość 45 mikronów op.100 szt.,

e) Koszulki na dokumenty A3 krystaliczne, op. 10 szt.

f) Koszulki katalogowe, z możliwością przechowywania dokumentów do grubości 20 mm, umożliwiające wpięcie do segregatora,

g) Płyta CD-R slim,

h) Koszulki na płyty CD z możliwością wpięcia do segregatora,

i) Koperta C4 SK biała, op. 50 szt.,

j) Koperta B4, biała, op. 25 szt.,

k) Koperta bąbelkowe 350×470 mm, biała, op. 10 szt.,

l) Koperta bąbelkowa 270×360 mm, biała, op. 10 szt.,

m) Koperta RBD C4, op. 50 szt.,

n) Skoroszyt twardy z PCV, format A4, pierwsza strona przezroczysta – 1 op. 10 szt.,

o) Toner Brother MFC-215C czarny,

p) Toner Brother MFC-215C cyan,

q) Toner Brother MFC-215C magenta,

r) Toner Brother MFC-215C yellow,

s) Segregator A4 o szerokości grzbietu 7 cm, z zewnątrz laminowany mechanizm dźwigniowy z kompresorem,

t) Segregator A4 o szerokości grzbietu 5 cm, z zewnątrz laminowany mechanizm dźwigniowy z kompresorem,

u) Teczka – walizka z uchwytem i zapięciem, A4, grubość 8 cm,

v) Teczka skrzydłowa, A4/5 gumka box,

w) Teczka z gumką, grubość 3 cm, z przegródkami,

x) Pojemnik na dokumenty, A4 plastikowy

Liczba zamawianych materiałów będzie zależała od rzeczywistego zapotrzebowania.

Oferta powinna zawierać:

Propozycję: cen netto oraz cen brutto, markę, rodzaj, producenta poszczególnych produktów podanych w punkcie opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Realizacja zamówień:

Realizacja zamówień odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia, z tym że zamówienia złożone do godziny 10.00 będą realizowane tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 10.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy udziale upoważnionego pracownika Wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie w 2014r., w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania biura projektu.

Zasady udzielania zamówienia:

Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przedstawionych w ofercie, w okresie obowiązywania umowy,
tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2014 roku. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 12 lutego 2014 r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną.

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:

Rozeznanie rynku ma na celu porównanie ofert u potencjalnych Wykonawców zlecenia. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę kryterium ceny. Wykonawca wypełni jednostkowymi cenami netto i brutto formularz oferty. Ceną brutto oferty będzie suma jednostkowych cen za wskazane artykuły.

Sposób płatności:

Przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.
W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska  tel. 75 77 13 139

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszone przez nas zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2014r. dotyczące sprzedaży i dostawy materiałów biurowych dla biura projektu wpłynęła tylko jedna oferta, co zgodnie z procedurami obowiązującymi w projekcie powoduje, iż wyżej wymienione zapytanie zostaje unieważnione.


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

– rozeznanie rynku –
Zgorzelec, 30.01.2014r.

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na zadanie – sprzedaż/zakup i dostawa materiałów biurowych dla biura projektu – w trybie rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A; tel. 75-77-13-139;   fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest rozpoznanie rynku w zakresie kosztów zakupu i dostawy wybranych, najczęściej przewidywanych do zamawiania przez biuro projektu materiałów biurowych, w szczególności:

a) Papier ksero w formacie A4, ryza 500 kartek, białość minimum 168 CIE,

b) Papier ksero w formacie A3, ryza 500 kartek,

c) Toner do drukarki XEROX PHASER 3300 MFP, wydajność 8000 kopii,

d) Koszulki do segregatorów A4 krystaliczne, grubość 45 mikronów op.100 szt.,

e) Koszulki na dokumenty A3 krystaliczne, op. 10 szt.

f) Koszulki katalogowe, z możliwością przechowywania dokumentów do grubości 20 mm, umożliwiające wpięcie do segregatora,

g) Płyta CD-R slim,

h) Koszulki na płyty CD z możliwością wpięcia do segregatora,

i) Koperta C4 SK biała, op. 50 szt.,

j) Koperta B4, biała, op. 25 szt.,

k) Koperta bąbelkowe 350×470 mm, biała, op. 10 szt.,

l) Koperta bąbelkowa 270×360 mm, biała, op. 10 szt.,

m) Koperta RBD C4, op. 50 szt.,

n) Skoroszyt twardy z PCV, format A4, pierwsza strona przezroczysta – 1 op. 10 szt.,

o) Toner Brother MFC-215C czarny,

p) Toner Brother MFC-215C cyan,

q) Toner Brother MFC-215C magenta,

r) Toner Brother MFC-215C yellow,

s) Segregator A4 o szerokości grzbietu 7 cm, z zewnątrz laminowany mechanizm dźwigniowy z kompresorem,

t) Segregator A4 o szerokości grzbietu 5 cm, z zewnątrz laminowany mechanizm dźwigniowy z kompresorem,

u) Teczka – walizka z uchwytem i zapięciem, A4, grubość 8 cm,

v) Teczka skrzydłowa, A4/5 gumka box,

w) Teczka z gumką, grubość 3 cm, z przegródkami,

x) Pojemnik na dokumenty, A4 plastikowy

Liczba zamawianych materiałów będzie zależała od rzeczywistego zapotrzebowania.

Oferta powinna zawierać:

Propozycję: cen netto oraz cen brutto, markę, rodzaj, producenta poszczególnych produktów podanych w punkcie opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Realizacja zamówień:

Realizacja zamówień odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia, z tym że zamówienia złożone do godziny 10.00 będą realizowane tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 10.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy udziale upoważnionego pracownika Wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie w 2014r., w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania biura projektu.

Zasady udzielania zamówienia:

Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przedstawionych w ofercie, w okresie obowiązywania umowy,
tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2014 roku. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 5 lutego 2014 r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną.

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:

Rozeznanie rynku ma na celu porównanie ofert u potencjalnych Wykonawców zlecenia. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę kryterium ceny. Wykonawca wypełni jednostkowymi cenami netto i brutto formularz oferty. Ceną brutto oferty będzie suma jednostkowych cen za wskazane artykuły.

Sposób płatności:

Przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.
W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska  tel. 75 77 13 139

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 21.11.2013r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu graficznego pięciu rodzajów plakatów, ich wydruk
i dostarczenie do siedziby zamawiającego, w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”

Rodzaje plakatów:
1. Plakat projektowy (20 szt.)
2. Plakat dot. organizowanej w ramach projektu wystawy objazdowej (20 szt.)
3. Plakat dot. konkursu fotograficznego (20 szt.)
4. Plakat dot. konkursu plastycznego (20 szt.)
5. Plakat dot. konkursu filmowego (20 szt.)

Wymagania dot. plakatów:
– format A2
– pełny kolor
– papier 130g/m2 – powlekany, satynowy
– przed drukiem akceptacja projektu przez Zamawiającego

Plakaty powinny zawierać m.in.:

• Logo EFRR oraz logo programu operacyjnego SN-PL (wzory logotypów dostępne są pod adresem internetowym http://www.sn-pl.eu/pl/oeffentlichkeit/index.jsp w wersjach polsko-niemieckich, kolorowych)
• Logo Projektu
• Nazwę projektu
• Tzw. „chmurkę” na wpisanie czasu i miejsca realizacji zadań projektowych (nie dotyczy plakatu projektowego)

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 16.12.2013 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– W projekcie graficznym powinny być wykorzystywane rysunki, zdjęcia czy inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Projekty plakatów powinny być przekazane zamawiającemu również w formie pliku, z którego można wydrukować plakat w profesjonalnej drukarni oraz w formie pliku PDF.
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego.
– Przed drukiem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekty plakatów do akceptacji przez Zamawiającego.
– Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zlecenia zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
– Oferta powinna zawierać cenę brutto PLN zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia (koszt projektu graficznego, druku, dostawy itd.).

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu ofertowym stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 27 listopada 2013r. do godz. 12.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 21.11.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

1) tłumaczenie pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki dwóch opracowań: „Eko-zakupy Twoje decyzje mają znaczenie” oraz „Prawidłowe postępowanie z odpadami od momentu ich wytworzenia do chwili zagospodarowania – droga jaką przechodzą odpady by stały się pomocne w życiu codziennym”.

2) Termin wykonania zamówienia: do 17 grudnia 2013 r.

3) Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą wykonać w ciągu ostatnich 2 lat min. 5 tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki lub z języka niemieckiego na język polski. Każde tłumaczenie o objętości co najmniej 10 stron. Preferowane tłumaczenia w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) kserokopia dokumentu potwierdzającego niezbędną wiedzę do wykonania określonego zapytaniem ofertowym zlecenia;
b) kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
c) wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy.
3. Opracowania do tłumaczenia stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony.
4. Umowa o dzieło
5. Tłumaczenie opracowań powinno być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
6. Tłumaczenie opracowań należy dostarczyć w formie drukowanej – po 1 szt. oraz w formie elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 26 listopada 2013 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych tłumaczeń pisemnych
4. Załącznik nr 4 – Tekst do tłumaczenia nr 1
5. Załącznik nr 5 – Tekst do tłumaczenia nr 2
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.11.2013 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – przygotowanie (zebranie i opracowanie) materiałów dotyczących Stalagu VIIIA wraz z przygotowaniem materiału zachęcającego do odwiedzenia powstającego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego w celu późniejszego stworzenia prezentacji filmowej (multimedialnej).

Przygotowane materiały w szczególności powinny zawierać:
1. Materiały informacyjne dot. genezy powstania i organizacji obozu Stalag VIIIA (min. 10 tys. znaków).
2. Materiały informacyjne dot. warunków życia oraz działalności artystycznej w obozie – ze szczególnym uwzględnieniem przebywającego w obozie kompozytora Oliviera Messiaen (min. 10 tys. znaków).
3. Zebranie archiwalnych materiałów fotograficznych dot. obozu Stalag VIIIA (min. 25 zdjęć).
4. Opracowanie materiału promocyjnego (zachęcającego do odwiedzenia) powstającego Centrum w tym zebranie i opracowanie informacji o celach i funkcjonowaniu Centrum, wszystkich partnerach projektu oraz planowanych przedsięwzięciach w Centrum (min. 10 tys. znaków).

Wszelkie dokumenty niezbędne do opracowania powyższego materiału a będące w posiadaniu zamawiającego zostaną udostępnione wykonawcy w siedzibie Fundacji.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia do siedziby zamawiającego – 29.11.2013r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

– posiadane wykształcenie wyższe o kierunku historycznym (kserokopia dyplomu potwierdzająca wykształcenie)
– umowa cywilno – prawna
– płatność na podstawie rachunku (faktury VAT) po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
– wykorzystane w opracowaniach materiały, zdjęcia oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami autorskimi
– wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego
– materiały powinny być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS Word)
– materiały należy dostarczyć Zamawiającemu w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej.
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 18.11.2013 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz-ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.11.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie informatora na temat: Żyć ekologicznie – jak dbać o środowisko naturalne, w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu
z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”

Informator powinien zawierać m.in.:

• Zasoby naturalne – definicja, podział, rodzaje;
• Zasoby naturalne w Polsce – rodzaje, charakterystyka, miejsca występowania;
• Wykorzystanie zasobów naturalnych w życiu codziennym;
• Sposoby na oszczędzanie zasobów naturalnych w życiu codziennym.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 16.12.2013 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło)
– Doświadczenie w realizacji podobnych zleceń o tematyce związanej z ochroną środowiska (kwestionariusz osobowy – załącznik)
– W opracowaniu powinny być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wielkość informatora: ilość znaków nie mniej niż 20 tysięcy ze spacjami.
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego.
– Informator powinien być wykonany w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 19 listopada 2013r. w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 25.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – sprzedaż i dostawę cyfrowego aparatu fotograficznego szt.1.

Przedmiotowy aparat powinien posiadać poniższe parametry:
Klasa aparatu cyfrowego – min. 16 mln pikseli
Typ sensora obrazu – 1/2.3 cala, CMOS
Nośnik danych – SD, SDHC, SDXC
Przysłona – F2.9 -6.5
Czułość ISO – min. 100- 12800
Migawka – 30 s – 1/1700 s
Dostępne rozdzielczości-zdjęcia:
(4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456
(4:3) 3264 x 2448 / (16:9) 3264 x 1840
(4:3) 2304 x 1728 / (16:9) 1920 x 1080
Typ zapisywanego formatu – zdjęcia – (JPEG, RAW)
Zoom optyczny – 50x
Stabilizacja obrazu – tak
Zapis wideo – tak
Programy tematyczne zdjęć – tak
Tryb manualny – tak
Samowyzwalacz – tak
Wbudowana lampa błyskowa – tak
Przekątna LCD – min. 3 cali
Rozdzielczość LCD – min.920.000 pikseli
ładowarka – tak
kabel A/V – tak
gwarancja – min.12 m.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia do siedziby zamawiającego – 08.11.2013r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 04.11.2013 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 22.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne skład i druk informatora na temat prawidłowego postępowania z odpadami od momentu ich wytworzenia do chwili zagospodarowania.
Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format A5
– papier (okładka kreda błysk 250 gr, środek kreda błysk 135 gr)
– lakier offsetowy
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– rodzaj szycia: płaskie pionowe (dwie zszywki)
– nakład 400 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 04.11.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wymagana akceptacja przed skierowaniem publikacji do druku;
– Treść merytoryczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 25 października 2013 r. do godz. 12:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Treść informatora

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 17.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę nagród do konkursu dla młodzieży w postaci:

1. APARAT CYFROWY (1 szt.)

Komplet zawierający: aparat, akumulator, ładowarka, pasek, kabel USB, oprogramowanie, instrukcja obsługi, kartę pamięci kompatybilną z aparatem min. 8 GB.
Gwarancja: min. 12 miesięcy
Specyfikacja kompaktowego aparatu cyfrowego:

– wielkość matrycy (mln pikseli) : min. 12
– typ matrycy: CMOS
– Zoom optyczny: min. 20
– Zoom cyfrowy min. 4
– min. szybkość migawki: 15 s.
– Czułość ISO: auto, 100-3200
– Obsługiwane karty pamięci: min. SD, SDHC,
– wbudowana lampa błyskowa: TAK
– format zapisu danych: JPEG
– zdjęcia seryjne: TAK, min. 10 na sek.
– rozmiar wyświetlacza: min. 3 cale
– menu w języku polskim: TAK
– zasilanie: akumulator Li-Ion
– stabilizacja obrazu: TAK, optyczna
Funkcje:
– nagrywanie filmów: TAK (w rozdzielczości HD)
– programy tematyczne: minimum: auto; preselekcja migawki/przysłony; ręczny; Live View, szybka seria; nocne ujęcie;
– programy kolorystyczne: TAK (min. żywe, neutralne; sepia; czarno-biały).
– samowyzwalacz: TAK; 2 – 10 s.
– Makro: TAK
– Złącza: USB oraz AV (HDMI)
– GPS – TAK

2. CZYTNIK E – BOOK (1 szt.)

– wielkość wyświetlacza: 6 cali
– rozdzielczość: 800 x 600 pikseli
– wyświetlacz: E-INK
– dotykowy ekran: TAK
– pamięć wewnętrzna: min. 4 GB
– pamięć zewnętrzna: TAK (slot kart pamięci)
– standardy tekstu: min. DJVU, DOC, EPUB, PDF, TXT
– standardy obsługiwanych zdjęć: min. JPG, BMP, GIF
– obsługiwane formaty dźwięku: MP3, WAV
– wyjście słuchawkowe: TAK
– złącze USB – TAK

Funkcje dodatkowe: WiFi, TTS (Text to Speech)
Menu w języku polskim
W zestawie: kabel USB, instrukcja obsługi, etui
Gwarancja: min. 12 m-cy

3. ODTWARZACZ MP4 (1 szt.)

Pamięć:
Pojemność wewnętrzna: 8GB
Formaty odtwarzania: minimum AVC, WMV9, WMA, JPEG, L–PCM, MP3, AAC–LC

Funkcje:
Dodatkowe funkcje: minimum radio FM, pamięć 30 stacji, dyktafon, tryb karaoke, korektor, zewnętrzna pamięć masowa do komputera, bluetooth
Odtwarzanie: losowe, powtarzanie, regulowanie prędkości odtwarzania
Techniczne:
Ekran: LCD, 2 cale, 320 x 240 pikseli, QVGA
Dźwięk: wyjście słuchawkowe
Złącza: USB
Zasilenie: Akumulator Li
Gwarancja: min. 12 miesięcy
Załączone wyposażenie: akumulator, kabel USB, słuchawki

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 30.10.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 22 października 2013 r. do godz. 12:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał.nr 1 – Formularz ofertowy

Poniższe zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu braku wystarczającej ilości ofert zgodnie z wymaganiami proceduralnymi.

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN – etap 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 16.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacją Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A,
Tel. 75-77-13-139; fax 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na – sprzedaż i dostawę cyfrowego aparatu fotograficznego szt.1.

Przedmiotowy aparat powinien posiadać poniższe parametry:
Klasa aparatu cyfrowego – min. 12 mln pikseli
Typ sensora obrazu – CMOS
Wielkość sensora obrazu – 1/1,7 cali
Efektywna liczba pikseli – min. 12 mln pikseli
Jasność obiektywu – 2-4 f
Czułość ISO – min. 80- 6400
Obsługiwane typy kart pamięci
• SecureDigital Card
• SecureDigital Card High-Capacity (SDHC)
• SecureDigital eXtended Capacity (SDXC)
Szybkość migawki od 1/4000 s
Szybkość migawki do min. 15 s
Dostępne rozdzielczości-zdjęcia
• 4000 x 3000 pikseli
• 3984 x 2656 pikseli
• 3968 x 2232 pikseli
• 3264 x 2488 pikseli
• 3000 x 3000 pikseli
• 2272 x 1704 pikseli
• 1600 x 1200 pikseli
• 640 x 480 pikseli
Typ zapisywanego formatu – zdjęcia – (JPEG, RAW)
Programy tematyczne zdjęć – tak
Tryb manualny – tak
Zdjęcia seryjne – tak
Samowyzwalacz – tak
Wbudowana lampa błyskowa – tak
Zasięg działania lampy błyskowej – min.-0,5-10 metr
Przekątna LCD – min. 3 cali
Rozdzielczość LCD – min.921000 pikseli
Pasek – tak
ładowarka – tak
kabel A/V – tak
gwarancja – min.12 m.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia do siedziby zamawiającego – 30.10.2013r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23.10.2013 r. w biurze projektu, droga pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
-Formularz ofertowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie: zestawu materiałów instruktażowych składających się z:

1. instrukcji przygotowania i wdrożenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz instalacji pomp ciepła
2. instrukcji wykonania i wdrożenia przydomowego kompostownika
3. instrukcja efektywnego wykonania i wdrożenia solarów i małej elektrowni wiatrowej.

Materiały te mają stanowić instruktaż dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego zainteresowanych korzystaniem
z tego typu urządzeń/instalacji.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 04.11.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło)
– doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zleceń, w szczególności dotyczących tematyki związanej z ochroną środowiska (wykonanie min. trzech opracowań, w okresie ostatnich 2 lat)
– wymaga się aby instruktaże poparte były przykładami, schematami, ilustracjami graficznymi, dokumentacją fotograficzną
– przed przystąpieniem do wykonania materiałów instruktażowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego zakresu treści materiałów instruktażowych nie później niż do 21 października br. w celu akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i w przypadku akceptacji poinformowania o tym fakcie Wykonawcę 22 października br.
– wykorzystane w opracowaniach materiały, zdjęcia oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami autorskimi
– wszelkie materialne prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego
– materiały powinny być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS Word)
– materiały należy dostarczyć Zamawiającemu w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17 października 2013 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 14.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę ekologicznych materiałów edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży w postaci:

1. Zestawów do samodzielnego wykonania i eksperymentowania w zakresie ekologii:
– pozyskania energii wiatrowej (elektrownia wiatrowa) szt. 5
– pozyskania energii wodnej (elektrownia wodna) szt. 5
– pozyskania energii słonecznej szt. 5
– pozyskanie energii elektrycznej z surowców naturalnych (owoców, warzyw) szt. 5
– ekologiczna oczyszczalnia wodna szt. 5
– stacja meteorologiczna szt. 3
– model pojazdu wprawianego w ruch za pomocą energii słonecznej szt.3

2. Ekologicznych gier edukacyjnych :
– dla dzieci w wieku przedszkolnym – szt. 5
– dla uczniów szkół podstawowych – szt. 5

3. Zestawów modeli demonstracyjnych – mini laboratoriów w postaci:
– modelu demonstrującego działanie energii odnawialnych (wody, wiatru i słońca) szt. 1
– modelu pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie szt.1
– modelu energii czerpanej z wody (np. turbina wodna) szt.1
– interaktywny zestaw demonstracyjne o tematyce prawidłowej gospodarki odpadami szt. 1
– interaktywny zestaw demonstracyjny dot. ekologicznego życia szt. 1
– pojemnika z lupami do obserwowania procesów biodegradacji szt. 2
– miernik poboru prądu (zużycia energii przez urządzenia) szt. 1
– zestaw demonstracyjny: pobór i wykorzystanie energii słonecznej szt. 1
– wielofunkcyjny zestaw doświadczalny umożliwiający wielokrotne badania m.in. wody i gleby szt. 1

Termin i miejsce dostawy:
Termin dostawy: do 30.10.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
– kwota oferty powinna stanowić kwotę brutto zamówienia zawierającą koszty dostawy.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 18 października 2013 r. do godz. 12.00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 09.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie merytoryczne i graficzne prezentacji multimedialnej w ramach realizacji projektu: „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec” na temat: Prawidłowa gospodarka odpadami a środowisko naturalne.

Prezentacja powinna zawierać m.in. informacje na temat:
– powstawania odpadów (w podziale na odpady zmieszane i segregowane)
– zbierania odpadów (w podziale na odpady zmieszane i segregowane)
– zagospodarowania odpadów (w podziale na odpady zmieszane i segregowane)
– przetwarzania odpadów
– efektów procesów recyklingu
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 30.10.2013 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło)
– Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe lub naukowe wykonawcy w branży związanej z gospodarką odpadami, w tym w zakresie tematyki, której ma dotyczyć prezentacja
– Prezentacja będzie zawierać poglądowe informacje w postaci krótkich filmów, ilustracji graficznych i zdjęć
– W prezentacji mogą być wykorzystywane wyłącznie filmy, ilustracje graficzne i zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi
– Wielkość prezentacji: minimum 30 slajdów
– Prezentację należy wykonać w sposób pozwalający na automatyczne lub ręczne jej przewijanie. Akceptowane formaty to: PowerPoint, Open Office Impress,
– Na stronie tytułowej wymagane są: tytuł projektu, emblemat Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego SN-PL, oraz informacja o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR
– Wszelkie prawa autorskie prezentacji przechodzą na Zamawiającego
– Wykonujący zlecenie dostarczy prezentację w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 14 października 2013 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 09.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” na ogólnodostępnym lokalnym portalu internetowym publikującym informacje na temat wydarzeń w powiecie zgorzeleckim.

Przygotowany przez zamawiającego materiał informacyjno – promocyjny stanowi załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytanie ofertowego
do dnia 14.10.2013r. w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Zamieszczony materiał musi być widoczny na głównej stronie portalu przez min. 5 dni roboczych.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Materiał promocyjny

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 08.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec” w prasie lokalnej obejmującej swym zasięgiem co najmniej obszar powiatu zgorzeleckiego.

Materiał opublikowany w prasie powinien mieć min. wymiar: 170 mm na 250 mm.
Treść materiału informacyjno-promocyjny przygotowana przez zamawiającego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Logo zawarte w materiale powinno spełniać warunki określone w określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz zawierać odniesienie do Unii Europejskiej.

Termin zamieszczenia materiału: najpóźniej do 25 października 2013r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
do dnia 11.10.2013r. w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dwa egzemplarze gazety.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Materiał informacyjno-promocyjny

 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 08.10.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie informatora na temat prawidłowego postępowania z odpadami a w szczególności drogi odpadów od momentu ich wytworzenia do chwili zagospodarowania.

Informator powinien zawierać m.in.:

– zasady oraz schemat postępowania z odpadami
– plusy i minusy różnego postępowania z odpadami
– drogę odpadu od momentu wytworzenia do chwili zagospodarowania
– przykłady zagospodarowania odpadów

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 22.10.2013 r. do godz. 12:00
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło)
– Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe lub naukowe w branży związanej z gospodarką odpadami w tym, w zakresie tematyki, której ma dotyczyć informator.
– W opracowaniu mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wielkość informatora: ilość znaków nie mniej niż 20 tysięcy ze spacjami
– Wszelkie prawa autorskie opracowania przechodzą na Zamawiającego
– Informator powinien być wykonany w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD)
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 11 października 2013 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy

 

W związku z licznymi niejasnościami oraz zgłaszanymi pytaniami do zapytania ofertowego z dnia 09.09.2013 r. dot. wykonania i dostawy zgniatarek do butelek PET oraz aluminiowych puszek, kompletu trzech toreb wielokrotnego użytku do segregacji, długopisów ekologicznych informujemy, że zapytanie ofertowe zostaje unieważnione. Nowe, uszczegółowione zapytanie ofertowe zostało zamieszczone poniżej.
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 10.09.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384
Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: wykonanie i dostawę:

1. Zgniatarka do butelek PET o pojemności od 0,3 do 2,5 l. oraz aluminiowych puszek
– materiał: plastik
– kolor: zostanie ustalony z wykonawcą zamówienia
– na zgniatarkach należy zamieścić wydruk cyfrowy na przeźroczystej folii (naklejka) zawierający: tytuł Projektu logo Unii Europejskiej, logo programu operacyjnego SN-PL oraz logo Projektu wraz
z informacją o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR (wzory logo w załączniku nr 2)
– ilość: 100 szt.

2. Komplet trzech toreb wielokrotnego użytku do segregacji: szkła, papieru i tworzyw sztucznych z możliwością złączenia ich w jedną całość (1 komplet stanowią 3 torby).
– materiał: PET
– wymiary produktu (jednej torby): minimum 30 x 20 x 29 cm
– na każdej torbie z kompletu należy umieścić: tytuł projektu, nadruk w postaci piktogramu, przedstawiającego rodzaj odpadu (piktogram dot. szkła – kolor zielony, papieru – kolor niebieski, tworzyw sztucznych – kolor żółty) oraz logo Unii Europejskiej, logo programu operacyjnego SN-PL wraz z informacją o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR (wzory logo w załączniku nr 2)
– ilość: 100 szt. (kompletów)

3. Automatyczny długopis ekologiczny
– materiał: drewno z certyfikatem FSC
– na długopisach będzie znajdował się nadruk w postaci logo Unii Europejskiej;
– ilość: 100 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 26.09.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wymagana akceptacja projektu wizualnego zamówionych przedmiotów oraz sposobu umieszczenia na nich logo;
– Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia wymaganych logo w wersji monochromatycznej;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 13 września 2013 r. do godz. 12:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 – wzory logo


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 09.09.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: wykonanie i dostawę:

1. Zgniatarka do butelek PET o pojemności od 0,3 do 2,5 l. oraz aluminiowych puszek
– materiał: plastik
– nadruk: tampodruk
– kolor: zostanie ustalony z wykonawcą zamówienia
– ilość: 100 szt.

2. Komplet trzech toreb wielokrotnego użytku do segregacji: szkła (torba w kolorze zielonym), papieru (torba w kolorze niebieskim) i tworzyw sztucznych (torba w kolorze żółtym) z możliwością złączenia ich w jedną całość (1 komplet stanowią 3 torby).
– materiał: PET
– wymiary produktu (jednej torby): minimum 30 x 20 x 29 cm
– nadruk: tampodruk, na każdej torbie z kompletu nadruk w postaci piktogramu, przedstawiającego rodzaj odpadu
– ilość: 100 szt. (kompletów)

3. Długopis ekologiczny
– materiał: drewno z certyfikatem FSC
– nadruk: tampodruk
– ilość:100 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 26.09.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego
Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Na zgniatarkach będzie znajdowało się: logo Unii Europejskiej, logo programu operacyjnego SN-PL oraz logo Projektu wraz z informacją o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR (wzory logo w załączniku nr 2);
– Na torbach będzie znajdowało się: logo Unii Europejskiej, logo programu operacyjnego SN-PL wraz z informacją o dofinansowaniu Projektu ze środków EFRR (wzory logo w załączniku nr 2);
– Na długopisach będzie znajdowało się logo Unii Europejskiej;
– Wymagana akceptacja projektu wizualnego zamówionych przedmiotów oraz sposobu umieszczenia na nich logo;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 13 września 2013 r. do godz. 12:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 – wzory logo


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 02.08.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: opracowanie graficzne, skład i druk informatora na temat sposobów ograniczania ilości odpadów wytwarzanych przez jednostkowego konsumenta.
Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

– format A5
– papier (środek mat 135gr, okładka 250gr mat) + folia mat na zewnątrz
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– rodzaj szycia: płaskie pionowe (dwie zszywki)
– nakład 400 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania wraz z dostawą: do 13.08.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Wymagana akceptacja przed skierowaniem publikacji do druku;
– Treść merytoryczną stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN), zawierającą koszty związane z wykonaniem zlecenia oraz dostawą do siedziby Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 07 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Treść informatora


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgorzelec, 16.07.2013 r.
Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie informatora na temat sposobów ograniczania ilości odpadów wytwarzanych przez jednostkowego konsumenta.

Informator powinien zawierać m.in.:
– zasady ekozakupów
– sposoby ograniczania ilości odpadów wytwarzanych przez jednostkowego konsumenta
– informacje na temat ekoznaków umieszczanych na produktach.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 02.08.2013 r. do godz. 12.00
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło).
– W informatorze mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi osób trzecich.
– Wszelkie prawa autorskie do informatora przechodzą na Zamawiającego.
– Informator powinien być wykonany w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD).
– Wielkość informatora: ilość znaków nie mniej niż 20 tysięcy ze spacjami.
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty wraz z kwestionariuszem osobowym, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godziny 12.00 osobiście biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz oferty
Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt –  „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgorzelec, 16.07.2013 r.
Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139;    fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego niżej wymienionych elementów stanowiska promującego działania projektowe podczas dożynek gminnych:

1.Namiot wystawowy szybkiego (ekspresowego) montażu o wymiarach 3 x 4,5 m. – 1 szt.
Specyfikacja namiotu:
– stelaż ze stali ocynkowanej o konstrukcji nożycowej – nogi z rury o średnicy 36 mm z minimum pięcioma stopniami blokady,
– plandeka (dach i ścianki) wykonane z tkaniny poliestrowej podwójnie impregnowanej wodoodpornej o gramaturze 280g/m2; kolorystyka: jednokolorowy, bez nadruków – kolor zostanie ustalony z wykonawcą.
– w komplecie: stelaż, dach, 4 ścianki, komplet szpilek, pokrowiec transportowy, instrukcja obsługi, 1 rok gwarancji na całość.
2.Baner 1 szt.
Wymiar baneru min.  85 cm x 180 cm. Komplet powinien zawierać: nadruk kolor na tkaninie banerowej, torbę transportową, oprzyrządowanie umożliwiające zawieszenia baneru.
Specyfikacja: baner z materiału przeznaczonego do zadruku jednostronnego, trudnego do rozdarcia, wodoodpornego, odpornego na UV i zmiany temperatur, przeznaczony do eksponowania na zewnątrz. Wykończenie poprzez wzmocnienie krawędzi, wykonanie zgrzewów oraz oczkowanie (metalowe oczka).
Dodatkowe wymagania:
– skład i opracowanie graficzne materiału na baner na podstawie informacji dostarczonych przez zamawiającego (na banerze będą znajdowały się logo Projektowe zgodne z wytycznymi Programu oraz logo i nazwa Projektu)
– kolory CMYK/CMYK (4/4)
– akceptacja Zamawiającego przed nadrukiem
– gwarancja minimum 12 miesięcy na całość.

3.Stojąca tablica magnetyczno – suchościeralna w srebrnej ramie aluminiowej – 2 szt., biała, zamocowana na stabilnym stojaku o regulowanej wysokości, wyposażona w półkę na markery, zapewniająca łatwy i szybki demontaż wraz z zestawem akcesoriów (8 suchościeralnych kolorowych markerów; czyścik magnetyczny; płyn czyszczący w sprayu o pojemności min. 125 ml; 10 kolorowych magnesów 35 mm)
Wymiary tablicy: min. 100 x 70 cm.

4.Roll – up – 5 szt., wymiary 85 x 200 cm. Skład, opracowanie graficzne i wykonanie (na każdym z roll-upów będą znajdowały się logo Projektowe zgodne z wytycznymi Programu, logo i nazwa Projektu – element stały oraz różne treści – element zmienny – na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego; akceptacja Zamawiającego przed nadrukiem).

Kompletny zestaw zawiera: kasetę z aluminium, składany 3-częściowy maszt aluminiowy, aluminiową górną listwę zatrzaskową, wydruk w pełnym kolorze na materiale dedykowanym do roll-upów, wszystko złożone i spakowane do torby z min. 2 uchwytami.
Gwarancja na mechanizm oraz wydruk: min. 12 miesięcy.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 09.08.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN) za wykonanie zamówienia, zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz dostarczeniem produktu;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 12.00 osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz oferty


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt –  „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgorzelec, 16.07.2013 r.
Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie: materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (w wieku 12-18 lat).
Materiały te mają stanowić podstawę zajęć przeprowadzanych z młodzieżą i powinny zawierać zbiór metod, form, przykładów i środków dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej odpowiednich dla danej grupy wiekowej. Opracowanie powinno zawierać: scenariusze zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zakres scenariusza zajęć teoretycznych powinien zostać przygotowany w taki sposób aby umożliwić przeprowadzenie godziny lekcyjnej (45 min.), natomiast zakres scenariusza praktycznego powinien być przygotowany w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie zajęć dwugodzinnych.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 08.08.2013 r. do godz. 12.00
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło).
– Osoba składająca ofertę / wykonująca zlecenie powinna wykazać się wykształceniem pedagogicznym.
– W opracowaniach mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi osób trzecich.
– Wszelkie prawa autorskie opracowań przechodzą na Zamawiającego.
– Opracowania powinny być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD).
– Wykonujący zlecenie dostarczy opracowanie w wersji drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz oferty
Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec 12.07.2013

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 3 lit. e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
Zaprojektowanie, wykonanie pełnej grafiki strony (podstrony do serwisu www.regrec.eu ) według wskazań zamawiającego, wykonanie systemu zarządzania treścią (CMS) opartego na licencji GPL, umożliwiającego:
– tworzenie kont użytkowników z różnym poziomem dostępu
– równoległe prowadzenie dwóch wersji językowych serwisu,
– tworzenie nowych kategorii serwisu i określanie ich zawartości,
– definiowanie nowych elementów składowych serwisu,
– zmianę układu elementów na każdej ze stron serwisu,
– logowanie wykorzystujące protokół SSL,
– dodawanie artykułów do poszczególnych działów,
– drukowanie ze strony i polecanie linka znajomym,
– dodawanie pojedynczych zdjęć do artykułów,
– dodawanie galerii (galeria jako osobny dział),
– wyszukiwanie pojedynczych fraz lub całych zwrotów z całego serwisu,
– dodawanie banerów innych instytucji prowadzących podobne projekty,
– dodawanie linków do ciekawych stron,
– dodawanie plików audio i video w artykułach z bezpośrednim odtwarzaniem na stronie,
– forum dyskusyjne

oraz wdrożenie na serwerze wskazanym przez zamawiającego.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 13.08.2013r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno-prawna.
– Wykorzystane w systemie materiały, zdjęcia, rysunki oraz inne formy graficzne nie mogą być obarczone prawami autorskimi.
– Materialne prawa autorskie wykonanego systemu przechodzą na Zamawiającego,
– Oferent wraz ze złożoną ofertą powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych zadań (zaprojektowanie i wykonanie min. 10 serwisów www, w okresie ostatnich dwóch lat)

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 24.06.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:
Sprzedaż i dostawę niżej wymienionych elementów wyposażenia wystawy obwoźnej:

Lp.

Elementy przedmiotu zamówienia

Ilość

1. Tablica informacyjno – edukacyjna w formie stojaka banerowego o podstawie krzyżakowej z możliwością dwustronnej ekspozycji (wymiar banerów 85 cm x 180 cm).Komplet powinien zawierać: stelaż, dwa wydruki na tkaninie banerowej, torba transportowa.Dodatkowe wymagania:- skład i opracowanie graficzne materiału na banery na podstawie informacji dostarczonych przez zamawiającego- kolory CMYK/CMYK (4/4)- akceptacja Zamawiającego przed nadrukiem.

5 kompletów

2. Sztaluga ekspozycyjna, składana, przeznaczona głównie do prezentacji antyram o wymiarze 70 cm x 100 cm, wykonana z drewna, impregnowana, z regulacją wysokości półki. Wymiary: podstawa min. 57 cm, max. Wysokość sztalugi 170 cm. W komplecie pokrowiec z paskiem na ramię

15 szt.

3. Tablica typu parawan jezdny (wyposażony w kółka) składający się z trzech tablic dwustronnych wykonanych z korka technicznego, wymiar pojedynczej tablicy: szerokość 80 cm, wysokość 120 cm, tablice w oprawie aluminiowej umieszczone na stelażu wykonanym z rurek aluminiowych z możliwością regulacji.

2 szt.

4. Antyrama o wymiarach  70 cm x 100 cm, front wykonany z plexi o grubości min. 1,0 mm, tylna płyta HDF o szerokości min. 3 mm, podwójny zestaw klipsów, płyta HDF i pleksa złączone za pomocą metalowych klipsów.

15 szt.

5. Pojemnik do przechowywania i transportu wykonany z trwałego plastiku, zabezpieczający przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zamykany pokrywą mocowaną.Wymiary: 800 mm x 600 mm x 600 mm

2 szt.

6. Pojemnik do przechowywania i transportu wykonany z trwałego plastiku, zabezpieczający przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zamykany pokrywą mocowaną.Wymiary: 600 mm x 400 mm x 320 mm

2 szt.

7. Wolnostojący stojak na materiały informacyjne, rozkładany z mechanizmem blokującym zabezpieczającym przed złożeniem, cztery kieszenie formatu A4 wykonane z plexi, elementy konstrukcyjne wykonane z aluminium, stojak powinien   posiadać miejsce w formacie A4 na prezentację logo projektu. Stojak powinien być dostarczony w torbie tekstylnej lub pojemniku do transportu.

2 szt.

8. Komplet pojemników z klapą służących do demonstracji prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów (4 szt. w kolorach odpowiadających poszczególnym frakcjom: żółty, niebieski, zielony oraz brązowy),  pojemność  każdego z pojemników – 25 L, wykonane z wysokiej jakości plastiku, pojemniki powinny być oznaczone znakami zawierającymi informacje hasłową o rodzaju odpadu, który będzie w nim zbierany (zielony- szkło, niebieski – papier, żółty – tworzywa sztuczne, brązowy –bioodpady)

1 komplet

9. Gablota prezentacyjna typu klosz składająca się z: klosza wykonanego z plexi i podstawy wykonanej z trwałego stabilnego materiału. Przybliżone wymiary:  wys.  30 cm., szer.  45 cm., gł. 30 cm.

3 szt.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Oferta powinna zawierać cenę brutto (PLN) za wykonanie zamówienia, zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz dostarczeniem produktu;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 05.07.2013 r.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*)

Załączniki:
– Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 19.06.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, Ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie: dwóch zestawów materiałów edukacyjnych dotyczących ekologii:
1. dla dzieci w wieku przedszkolnym,
2. dla dzieci ze szkół podstawowych.

Materiały te mają stanowić wsparcie dla wychowawców podczas zajęć prowadzonych z dziećmi i powinny stanowić zbiór metod, form, przykładów i środków dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej odpowiednich dla danej grupy wiekowej, m.in. opracowanie powinno zawierać: scenariusze zajęć teoretycznych i praktycznych. Zakres scenariusza zajęć teoretycznych powinien zostać przygotowany w taki sposób aby umożliwić przeprowadzenie godziny lekcyjnej (45 min.), natomiast zakres scenariusza praktycznego powinien być przygotowany w taki sposób aby przeprowadzić zajęcia dwugodzinne.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 04.07.2013 r.
Miejsce dostarczenia: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna (umowa o dzieło).
– Osoba składająca ofertę powinna wykazać się wykształceniem wyższym oraz udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem pracy dydaktycznej w szkolnictwie.
– W opracowaniach mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi.
– Wszelkie prawa autorskie opracowań przechodzą na Zamawiającego.
– Opracowania powinny być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD).

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 24 czerwca 2013 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 13.06.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na: skład i druk dwóch ulotek informacyjnych.
Wycena druku powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu zamówienia:

1. Ulotka informacyjna
– format A4 składana do DL (na trzy) w C;
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– papier kreda błysk 135 gr;
– nakład 500 szt.

2. Ulotka informacyjna
– format A4 składana do DL (na trzy) w C;
– kolory CMYK/CMYK (4/4);
– papier kreda błysk 135 gr;
– nakład 500 szt.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 28.06.2013 r.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
Wymagana akceptacja przed skierowaniem publikacji do druku.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 18 czerwca 2013 r. do godz. 13:00 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*)

Załączniki:
– Formularz ofertowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 06.06.2013r.
– rozeznanie rynku –

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na zadanie – sprzedaż/zakup i dostawa materiałów biurowych dla biura projektu – w trybie rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A; tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest rozpoznanie rynku w zakresie kosztów zakupu i dostawy wybranych, najczęściej przewidywanych do zamawiania przez biuro projektu materiałów biurowych, w szczególności:

a) Papier ksero w formacie A4, ryza 500 kartek, białość minimum 168 CIE,
b) Toner do drukarki HP LaserJet 1022 (oryginał)
c) Toner do drukarki HP LaserJet 1022 (zamiennik)
d) Koszulki do segregatorów A4 krystaliczne, grubość 45 mikronów, op. 100 szt.,
e) Płyta CD-R slim,
f) Toner do kserokopiarki Canon iR 1605 (oryginał)
g) Toner do kserokopiarki Canon iR 1605 (zamiennik)
h) Tusz do drukarki atramentowej Brother MFC-J430W oryginał (Cyan, Magenta, Black, Yellow)
i) Tusz do drukarki atramentowej Brother MFC-J430W zamiennik (Cyan, Magenta, Black, Yellow)
j) Przekładki kolorowe kartonowe,
k) Koszulki na płyty CD z możliwością wpięcia do segregatora
l) Koperta C4 SK biała, op. 50 szt.
m) Koperta B4, biała, op. 25 szt.
n) Koperta bąbelkowa wymiar wewnętrzny 300 x 445, op. 10 szt.
o) Skoroszyt twardy z PCV, format A4, pierwsza strona przezroczysta – 1 op. 10 szt.
p) Segregator A4, szer. grzbietu 7 cm, z zewnątrz laminowany, mechanizm dźwigniowy z kompresorem
q) Segregator A4, szer. grzbietu 5 cm, z zewnątrz laminowany, mechanizm dźwigniowy z kompresorem
Liczba zamawianych materiałów będzie zależała od rzeczywistego zapotrzebowania.
Informujemy, iż Zamawiający będzie dokonywał zamówienia także bieżących, innych niż powyżej wyszczególnionych materiałów biurowych, w zależności od zapotrzebowań wynikających podczas realizacji Projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”.

Oferta powinna zawierać:
Propozycję: cen netto oraz cen brutto, markę, rodzaj, producenta poszczególnych produktów podanych
w punkcie opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Realizacja zamówień:
Realizacja zamówień odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia, z tym że zamówienia złożone do godziny 10.00 będą realizowane tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 10.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy udziale upoważnionego pracownika Wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie w trakcie trwania projektu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania biura projektu.

Zasady udzielania zamówienia:
Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przedstawionych w ofercie, w okresie obowiązywania umowy,
tj. od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2014 roku.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 12 czerwca 2013r. w biurze projektu, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną.

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Rozeznanie rynku ma na celu porównanie ofert u potencjalnych Wykonawców zlecenia. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę kryterium ceny. Ceną brutto oferty będzie suma jednostkowych cen za wskazane artykuły.

Sposób płatności:
Przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami
i podpisami.

Załączniki:

Formularz ofert


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

„Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 24.05.2013r.

Zamawiający:

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie porad prawnych w zakresie: bieżących zadań realizowanych w ramach projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w szczególności:
1. doradztwo i konsultacje w zakresie prawidłowości realizowanych i zlecanych zadań pod kątem prawnym,
2. doradztwo w tworzeniu umów cywilno-prawnych,
3. pomoc przy ocenie formalno-prawnej składanych ofert,
4. doradztwo i poradnictwo prawne w zakresie potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
5. opracowanie lub opiniowanie projektów umów, ugód, porozumień,
6. reprezentowanie Zamawiającego w sprawach przed organami orzekającymi, a przede wszystkim sądami powszechnymi, ogólnymi i szczególnymi organami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami polubownymi.

Termin i miejsce wykonania zamówienia: od 03.06.2013 do 30.06.2014 w biurze Projektu: Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A lub w innych miejscach w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– wykształcenie wyższe prawnicze
– umowa cywilno – prawna
– przewidywana liczba godzin świadczonych porad – około 6 godzin.
Opis sposobu przygotowania oferty: w ofercie należy podać stawkę godzinową brutto w PLN.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu ofertowym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 31 maja 2013r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

– cena oferowana – 100%

Załączniki:

– Formularz ofertowy
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 22.05.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu w postaci:

Komputer typu laptop – 1 szt. Wymagane cechy produktu:

• procesor, wydajność pow. 2566 punktów Passmark CPU Mark, częstotliwość pow. 2,2 GHz, min. 2 rdzenie
• zainstalowany system operacyjny umożliwiający podłączenie się do domeny, Remote Desktop oraz zintegrowany pakiet biurowy wraz z programem   pocztowym
• dysk twardy – min. 500 GB,
• pamięć RAM o pojemności min.4 GB,
• przekątna ekranu – 17.3 cal
• Napęd optyczny – DVD+/-RW DL
• Karta graficzna z pamięcią nie mniejszą niż 1024 MB
• wyjścia karty graficznej – wyjście HDMI
• bezprzewodowa komunikacja Bluetooth
• Karta dźwiękowa – stereo
• Akumulator – litowo-jonowy, min. 4 h pracy
• Czytnik kart pamięci – tak
• Karta sieciowa – tak
• Zintegrowana kamera min. 1 Mpix
• Interfejsy – min. 3xUSB
• Gwarancja – 2 lata
• Torba – tak

Termin wykonania zamówienia:
31 maja 2013 r.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym w terminie do dnia 27 maja 2013 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
Formularz oferty


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 21.05.2013r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552.
REGON: 231136976; Nr KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na opracowanie:
1. ulotki informacyjnej skierowanej do ogółu społeczności, mającej na celu wypromowanie zagadnień związanych z prawidłową gospodarką odpadami, dotyczącej segregacji czterech podstawowych strumieni odpadów (bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło).
2. ulotki informacyjnej skierowanej do ogółu społeczności, mającej na celu wypromowanie zagadnień związanych z prawidłową gospodarką odpadami, dotyczącej najczęściej spotykanych w gospodarstwach domowych rodzajów odpadów problematycznych, postępowania z tymi rodzajami odpadów.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: do 29.05.2013 r. do godz. 12:00
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:
– Umowa cywilno – prawna
– W opracowaniach mogą być wykorzystywane rysunki, zdjęcia oraz inne formy graficzne, nie obarczone prawami autorskimi. Wielkość każdej z ulotek nie powinna być mniejsza niż 2.000 znaków (ze spacjami)
– Materialne prawa autorskie opracowań przechodzą na Zamawiającego.
– Opracowania powinny być wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstu (np. MS WORD).

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem osobowym na formularzu oferty stanowiących załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23 maja 2013 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*)

Załączniki:
– Formularz oferty
– Kwestionariusz osobowy


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 18.04.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie czterech pieczątek zgodnie z załączonymi wzorami.

Termin wykonania zamówienia: 15 maja 2013r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 10 maja 2013r. do godz. 1300 w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:

– Formularz ofertowy
– Wzór pieczątek


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 18.04.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976; KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci tablic informacyjnych:

1. jednej wewnętrznej tablicy informacyjnej o wymiarach 22 cm x 15 cm.
2. jednej zewnętrznej – z przeznaczeniem do zamocowania na budynku – tablicy informacyjnej o wymiarach 42 cm x30 cm.

Termin wykonania zamówienia:
30 kwietnia 2013 r.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
– wykonanie tablic informacyjnych (kolorystyka, proporcje poszczególnych logo i treści) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006,
– poglądowy wzór tablic stanowi załącznik nr 2,
– płatność na podstawie faktury VAT po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 3.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, w terminie do dnia 23 kwietnia 2013 r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%*

Załączniki:

1. Poglądowy wzór tablic informacyjnych
2. Formularz ofertowy
3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego


„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami
w powiatach Görlitz i Zgorzelec”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgorzelec, 16.04.2013 r.

Zamawiający:
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A
tel. 75-77-13-139; fax. 75-77-13-694 e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552 REGON: 231136976 KRS: 0000130384

Przedmiot zamówienia:
W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na:

Zamieszczenie materiału informacyjno – promocyjnego dot. realizowanego projektu „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec” w prasie lokalnej obejmującej swym zasięgiem co najmniej obszar byłego województwa jeleniogórskiego.

Materiał opublikowany w prasie powinien mieć min. wymiar: 174 mm na 250 mm.
Treść materiału informacyjno-promocyjny przygotowana przez zamawiającego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Logo zawarte w materiale powinno spełniać warunki określone w określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz zawierać odniesienie do Unii Europejskiej.

Termin zamieszczenia materiału: do 30 kwietnia 2013r.

Termin i miejsce składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
do dnia 19.04.2013r. w biurze projektu, drogą pocztową, osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.

Dodatkowe warunki wykonania zmówienia:
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dwa egzemplarze gazety.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
– cena oferowana – 100%

Załączniki:
– Formularz ofertowy
– Materiał informacyjno – promocyjny


 

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt – Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec/Görlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

 

Zgorzelec, 30.01.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

– rozeznanie rynku –

W oparciu o treść art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu zaprasza do składania ofert na zadanie – sprzedaż/zakup i dostawa materiałów biurowych dla biura projektu – w trybie rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

 

Zamawiający:

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II AWP 8A; tel. 75-77-13-139;   fax. 75-77-13-694
e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl; www.fcwp.zgorzelec.pl
NIP: 615-18-64-552; REGON: 231136976;  Nr KRS: 0000130384

 

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest rozpoznanie rynku w zakresie kosztów zakupu i dostawy wybranych, najczęściej przewidywanych do zamawiania przez biuro projektu materiałów biurowych, w szczególności:

a)       Papier ksero w formacie A4, ryza 500 kartek, białość minimum 168 CIE,

b)       Papier ksero w formacie A3, ryza 500 kartek,

c)       Toner do drukarki XEROX PHASER 3300 MFP, wydajność 8000 kopii,

d)       Koszulki do segregatorów A4 krystaliczne, grubość 45 mikronów op.100 szt.,

e)       Koszulki na dokumenty A3 krystaliczne, op. 10 szt.

f)        Koszulki katalogowe, z możliwością przechowywania dokumentów do grubości 20 mm, umożliwiające wpięcie do segregatora,

g)       Płyta CD-R slim,

h)       Koszulki na płyty CD z możliwością wpięcia do segregatora,

i)         Koperta C4 SK biała, op. 50 szt.,

j)         Koperta B4, biała, op. 25 szt.,

k)       Koperta bąbelkowe 350×470 mm, biała, op. 10 szt.,

l)         Koperta bąbelkowa 270×360 mm, biała, op. 10 szt.,

m)     Koperta RBD C4, op. 50 szt.,

n)       Skoroszyt twardy z PCV, format A4, pierwsza strona przezroczysta – 1 op. 10 szt.,

o)       Toner Brother MFC-215C czarny,

p)       Toner Brother MFC-215C cyan,

q)       Toner Brother MFC-215C magenta,

r)        Toner Brother MFC-215C yellow,

s)       Segregator A4 o szerokości grzbietu 7 cm, z zewnątrz laminowany mechanizm dźwigniowy z kompresorem,

t)        Segregator A4 o szerokości grzbietu 5 cm, z zewnątrz laminowany mechanizm dźwigniowy z kompresorem,

u)       Teczka – walizka z uchwytem i zapięciem, A4, grubość 8 cm,

v)       Teczka skrzydłowa, A4/5 gumka box,

w)     Teczka z gumką, grubość 3 cm, z przegródkami,

x)       Pojemnik na dokumenty, A4 plastikowy

Liczba zamawianych materiałów będzie zależała od rzeczywistego zapotrzebowania.

 

Oferta powinna zawierać

Propozycję:

cen netto oraz cen brutto, markę, rodzaj, producenta poszczególnych produktów podanych w punkcie opisu przedmiotu zamówienia, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Realizacja zamówień:

Realizacja zamówień odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia, z tym że zamówienia złożone do godziny 10.00 będą realizowane tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 10.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy udziale upoważnionego pracownika Wykonawcy.

 

Termin wykonania zamówienia:

Sukcesywnie w 2014r., w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania biura projektu.

 

Zasady udzielania zamówienia:

Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przedstawionych w ofercie, w okresie obowiązywania umowy,
tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2014 roku. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 5 lutego 2014 r. osobiście w biurze projektu, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną.

 

Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:

Rozeznanie rynku ma na celu porównanie ofert u potencjalnych Wykonawców zlecenia. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę kryterium ceny. Wykonawca wypełni jednostkowymi cenami netto i brutto formularz oferty. Ceną brutto oferty będzie suma jednostkowych cen za wskazane artykuły.

 

Sposób płatności:

Przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest p. Sylwia Zalewska  tel. 75 77 13 139

Zarząd Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż korzystając z zastrzeżenia unieważnienia konkursu przewidzianego w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec – Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, nie dokonano wyboru kandydata na to stanowisko.