O fundacji


Głównymi założeniami Fundacji są cele związane z wspieraniem i organizowaniem inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych UE, podejmowanie i prowadzenie inicjatyw na rzecz edukacji społecznej, kultury i rozwoju myśli naukowo-technicznej, działania w zakresie i na rzecz Ochrony Środowiska oraz promocja regionu zgorzeleckiego. Jesteśmy również partnerem Centrum Aktywizacji Zawodowej utworzonego przez Powiatowy Urząd Pracy. W 2003 roku FCWP uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w ramach umowy zawartej z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu dla przedsiębiorstw z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Fundacja była Administratorem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Nowe Szanse” realizującego projekt w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w którym grupą docelową były Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, wzięło w nim udział 620 beneficjentów. Wartość projektu wynosiła 7 mln zł. Rezultaty zostały osiągnięte. Fundacja prowadziła szkolenia i doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z zakresu prawa, finansów, marketingu i funduszy strukturalnych. Prowadziliśmy szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia stowarzyszeń i fundacji. W ramach zadań zleconych przez Gminę Zgorzelec wykonała ocenę potencjału lokalnych organizacji pozarządowych NGO, zrealizowała zadanie publiczne „Aktywizowanie mieszkańców gminy do działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu”. Fundacja pozyskała środki na realizację zadania publicznego „Aktywny styl życia mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego” zleconego przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego. W 2009 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z BOT Elektrownia Turów S.A. na realizację działań związanych z edukacją ekologiczną na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. W okresie od 01 maja 2010r. do 31 lipca 2010r uzyskując dofinansowanie z Miasta Zgorzelec, zrealizowaliśmy zadanie pt. „Przedsiębiorczość postawą społeczną oraz propagowaniem Myśli Ekonomicznej”. Opracowaliśmy i upowszechniliśmy w trakcie warsztatów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw „dobre praktyki” społeczna odpowiedzialność biznesu. Fundacja w okresie 01.05.2009 r. – 31.05.2010 r. zrealizowała projekt w ramach programu Kapitał Ludzki – „Z Wiedzą Przyszłość” działanie 8.1 – rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Wartość projektu wyniosła 451,942,50 zł.

Fundacja prowadziła szkolenia i doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z zakresu prawa, finansów, marketingu i funduszy strukturalnych. Fundacja zrealizowała m.in. następujące zadania publiczne: „Aktywizowanie mieszkańców gminy do działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu”, „Aktywny styl życia mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego”, „Przedsiębiorczość postawą społeczną oraz propagowaniem Myśli Ekonomicznej”.

Fundacja również współpracuje ze stroną niemiecką w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Głównymi partnerami przy podejmowaniu działań na rzecz wsparcia MŚP jest SAPOS GmbH oraz Euro Trade & Congress Center z Goerlitz. W 2006 r. Kapituła Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf nominowała Fundację do nagrody w kategorii „Za najlepszą saksońsko-dolnośląską współpracę gospodarczą”.

W dniu 16.02.2010 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 zatwierdził przyznanie dofinansowania dla projektu „Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec „RegRec”. Fundacja wspólnie z SAPOS GmbH z Goerlitz  przystąpiła do realizacji projektu, który przewidziany jest do końca 2012r. Wartość projektu 484.276 Euro. Celem projektu jest budowa efektywnej, transgranicznej struktury gospodarki odpadami i recyklingu,  umożliwiającej podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem nielegalnego przemieszczania i składowania odpadów. Realizacja projektu pozwoli na nawiązanie trwałych kontaktów między przedstawicielami instytucji oraz firm zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem zarówno w Polsce jak i Niemczech. Umożliwi wymianę doświadczeń, wiedzy oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia wspólnej racjonalnej polityki gospodarowania odpadami.

Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorcy będą mogli uzyskać w ramach współpracy FCWP z & Congress Center. Przygotowywany wspólnie projekt „Wyrównywanie jakości usług i rozbudowa polsko-niemieckiej sieci kooperacyjnej ET&CC” skierowany jest właśnie bezpośrednio do tych firm, które stale chcą podnosić swoją wiedzę o konkurencyjnym rynku.

Jednym z najistotniejszych celów jaki obecnie stoi przed Fundacją jest realizacja przy wsparciu funduszy unijnych inwestycji – budowa Europejskiego Centrum  Edukacyjno – Kulturalnego Zgorzelec/Goerlitz  Meetingpoint  Music  Messiaen. Budowa Centrum stworzy możliwość spotkań na styku trzech granic mieszkańców wielu narodów, skorzystania z szerokiej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej. W pracach organizowanych w Centrum uczestniczyć będą pedagodzy, artyści, dzieci i młodzież. Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu jakości prezentacji dorobku O. Messiaena, zbiorów upamiętniających funkcjonowanie Stalagu VIII A. organizacji spotkań kompozytorów z całej Europy, koncertów z udziałem światowej klasy muzyków, międzynarodowych, młodzieżowych warsztatów szkoleniowo – poznawczo – artystycznych. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.