Centrum Ekonomii Społecznej


Projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Partnerzy projektu: Starostwo powiatowe w Zgorzelcu, Miasto Zgorzelec, Fundacja Integracji Społecznej „Abramis”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu: podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej oraz osoby fizyczne i osoby prawne (art.4 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych). Uczestnicy muszą zamieszkiwać/ posiadać jednostkę organizacyjna na terenie subregionu jeleniogórskiego. Termin realizacji: 01.08.2011 r. – 31.07.2014 r.