RegRec


SENSI -Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec.

Kontynuacja projektu „RegRec” Regionalnej gospodarki odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec

 1. Okres realizacji – 01.01.2013 – 30.06.2014
 2. Obszar realizacji – powiat zgorzelecki, powiat Görlitz
 3. Partnerzy:

SAPOS  gemeinnützige GmbH Görlitz

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu  FCWP

Beneficjenci ostateczni – dzieci i młodzież szkolna, ludność z terenów wiejskich, mieszkańcy terenów objętych projektem

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Konieczność podnoszenia świadomości wynika z analiz i wniosków realizowanych zadań projektu „RegRec” mówiących o niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.

Znaczne różnice w poziomie świadomości i wiedzy ekologicznej pomiędzy polskimi i niemieckimi uczniami – podniesienie wiedzy na temat ochrony środowiska w celu wyrównania poziomu wiedzy.

Brak współpracy polskich i niemieckich placówek oświatowych i uczniów w zakresie działań proekologicznych.

Charakter położenia terenu objętego projektem (stopień zalesienia powiatu, przynależność gmin znajdujących się na terenie powiatu do obszarów NATURA 2000).

Główne cele projektu:

 1. Wdrożenie już wypracowanych w projekcie „RegRec” rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez podniesienie wiedzy i świadomości beneficjentów,
  w szczególności w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami (segregacji odpadów).
 2. Wypracowanie i wdrożenie modelu stałej współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochrona środowiska a dziećmi i młodzieżą szkolną.
 3. Wypracowanie metod i dobór narzędzi mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców wsi.

 Opis projektu:

Projekt opiera się na działaniach przy pomocy których, pokaże grupom docelowym sytuację zasobów naturalnych w przyszłości
i powiązania jej z dzisiejszym obchodzeniem się z odpadami. Poprzez polsko-niemiecki klub ekologiczny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nauczą się jak zrozumieć sytuację zasobów. Celem tych działań jest aby uczniowie zmienili swoje postawy
i postępowanie z odpadami,a przez to mieli wpływ na warunki życia.

Uczniowie ze szkół podstawowych uczą się poprzez zabawę i praktyczne zajęcia ekologicznie (konkurs plastyczny, zabawa „ekodetektywi”). Mieszkańcy terenów wiejskich będą informowani o potrzebie i możliwościach selektywnej zbiórki odpadów oraz traktowaniu ich jako źródła surowców, poprzez wystawę obwoźną oraz stanowisko promujące projekt podczas dożynek i innych ogólnodostępnych imprez. Zaplanowano druk materiałów informacyjno-promocyjnych, powstanie strona internetowa, zorganizowane i przeprowadzone będą konkursy i wizyty studyjne.

Gospodarka odpadami w Niemczech i w Polsce zasadniczo się różni, a właśnie z nią związane są kwestie zasobów bogactw naturalnych w przyszłości. Zapewnienie określonego przez przepisy rozwoju mającego na celu zapewnienie zaopatrzenia w surowce naturalne, wymaga zmiany w świadomości ludzi. Szczególnie istotna jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, której znaczenie rośnie wraz z postępowaniem procesu zmniejszania się ilości zasobów naturalnych (surowców i energii). Dlatego konieczne jest podnoszenie świadomości niemieckich i polskich uczniów w tym zakresie. Wypracowane zostaną działania i narzędzia, które wspomogą ten proces, zmniejszą istniejące różnice w poziomie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, co stworzy lepsze warunki życia. Szczególny nacisk jest zaplanowany na udzielanie informacji i ofertę konkretnych rozwiązań dla mieszkańców obszarów wiejskich (modele kompostowników, materiały instruktażowe jak przygotować i wdrożyć własną oczyszczalnię i instalację w formie pomp ciepła w celu ograniczenia emisji CO2, wykonanie i wdrożenie solarów i małej elektrowni wiatrowej).

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów i społeczności wiejskiej na regionalne, transgraniczne rozwiązania dla gospodarki zasobami. Poprzez własne prawidłowe postępowanie z odpadami, grupy docelowe mogą zapewnić przyszłe źródła zasobów. Regionalne, transgraniczne rozwiązania w gospodarce odpadami, selektywna zbiórka i wspólny marketing potencjalnych zasobów mogą wesprzeć osiedlanie się przedsiębiorstw.

Planowany polsko-niemiecki Eko-Club wraz z odpowiednio ukierunkowanymi działaniami uczniów powinien stać się trwałym przedsięwzięciem Europejskiego miasta Görlitz / Zgorzelec. Towarzyszące konspekty nauczania na temat odpadów / energii / surowców umożliwiają również wspólne transgraniczne działania. Poprzez zaplanowaną polsko-niemiecką wystawę objazdową powstaną nowe kontakty partnerskie zarówno między młodzieżą, jak i obecnymi, lokalnymi decydentami.

Różniące się normy postępowania w zakresie zbiórki odpadów i ich wykorzystania stanowią wspólne wyzwanie.Obecne prawodawstwo wymaga zmiany toku myślenia.

Planowane dwujęzyczne dokumenty i wystawa pomogą lepiej zrozumieć temat ochrony środowiska i jego wpływ na wspólną przyszłość.

Efekty gospodarki odpadami po polskiej stronie mają transgraniczny wpływ na środowisko.

W ramach projektu zrodzi się na pewno wiele pomysłów, zostanie wypracowanych wiele koncepcji, które młodzież będzie mogła skierować do decydentów.

Stworzenie transgranicznej, dwujęzycznej informacji, narzędzi oraz przygotowanie wspólnej wystawy podkreślają regionalny charakter projektu. Młodzi ludzie zostaną zaproszeni do wspólnej refleksji nad własną przyszłością i do opracowania rozwiązań, dzięki którym może poprawić się sytuacja wspólnego regionu, co będzie miało wpływ na jakość ich przyszłego życia. Wynikiem tych refleksji będą działania, przez których realizację idea poszanowania dla środowiska będzie szerzona, a nawet stanie się motywacją do zmian w postępowaniu dla szerszych kręgów społeczeństwa. Pomogą one zrozumieć, iż pozornie bezwartościowe, często nielegalnie składowane odpady stanowią wartość, a ich wykorzystanie pomoże rozwijać region, promować pozytywny wizerunek obszaru współpracy transgranicznej.

W ramach działalności niemiecko-polskiego ekoklubu, mają być omawiane przyszłe wyzwania i rozwiązania dla obu stron oraz wypracowane nowe pomysły i propozycje.

Przy tym wszystko zależy od regionalnych rozwiązań, dla których granice polityczne nie mają obecnie wielkiego znaczenia. Wystawa objazdowa pojawi się po obu stronach granicy w szkołach i placówkach publicznych. Zmiana w postrzeganiu kwestii selektywnej zbiórki odpadów jest wyzwaniem globalnym, które jednak realizowane może być tylko w sposób lokalny. Wyniki działań będą wpływać na cały region. Ustanowienie kanałów komunikacji młodzieży oraz jej podtrzymanie będzie pierwszym krokiem do przyszłej gospodarki odpadami.

Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwa, że odpady są surowcami oraz zmobilizowanie do stosowania zasad ich segregacji na co dzień. Działania podejmowane w ramach projektu powinny doprowadzić do trwałej zmiany w postępowaniu
z odpadami przez uczniów, jak również dorosłych.

Ponieważ jest to proces długotrwały, nawet po zakończeniu projektu niezbędne będzie podejmowanie dalszych wysiłków przez beneficjentów ostatecznych w celu utrzymania jego efektów.

Innowacyjność projektu polega na potraktowaniu tematu ekologii na obszarze granicznym w sposób ponadgraniczny, uświadamiając przez to naturę zagadnienia oraz właściwy sposób jego traktowania. Zastosowanie nowych metod, wykorzystanie dwujęzycznych narzędzi – wystawy objazdowej, nośników reklamowych, konspektów nauczania dla uczniów – zainspiruje do regionalnych działań i rozwiązań dla mieszkańców. Poprzez nowe środki zostanie zwrócona uwaga na przyszłościowe potrzeby egzystencjalne.

Projekt „RegRec” 2010-2012

Projekt Regionalna Gospodarka Odpadami i Recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec „RegRec” jest inicjatywą przedsiębiorstwa użyteczności publicznej SAPOS gemeinnützige GmbH (partner wiodący) mającą na celu nawiązanie transgranicznej współpracy między administracją, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowymi w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu w regionie Görlitz – Zgorzelec. Głównym partnerem projektu po stronie polskiej jest Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Zgorzelcu.Udział w projekcie umożliwi wymianę doświadczeń, wiedzy oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia wspólnej, przyjaznej dla środowiska naturalnego polityki gospodarowania odpadami.

Założenia projektu:

 1. Opracowanie zestawienia aktualnej sytuacji dotyczącej unormowań prawnych UE i ich wdrażania w obydwu krajach
 2. Opracowanie zestawienia aktualnej sytuacji dotyczącej struktur regionalnych, kompetencji i danych technicznych w gospodarce odpadami
 3. Opracowanie wielojęzycznych instrukcji, publikacji w internecie i szkoleń na wyżej wymienione tematy dla przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych
 4. Organizacja konferencji i wizyt studyjnych
 5. Wykorzystanie i koordynacja istniejących kompetencji i wydajności w gospodarce odpadami i recyklingu w regionie
 6. Szybkie rozwiązywanie problemów związanych z legalnym i nielegalnym transgranicznym przewozem odpadów poprzez regularne kontakty dwustronne
 7. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, recyklingu i zrównoważonej gospodarki odpadami
 8. Wypracowanie strategii zarządzania gospodarką odpadami w celu wspólnej jej realizacji
 9. Transfer doświadczeń do innych regionów przygranicznych

Muzeum Śląskie w Görlitz miejscem IV Konferencji w ramach projektu „RegRec”

Tym razem w Muzeum Śląskim w Görlitz już po raz czwarty zorganizowana została konferencja w ramach realizowanego polsko-niemieckiego projektu – Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec „RegRec”.
Głównym celem konferencji było omówienie tych działań, które już nam się udało zrealizować w ramach projektu, ale również przedstawienie dalszych zamierzeń i zadań przewidzianych do realizacji. Szczegółowo zostały omówione dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczący instrukcji postępowania przy legalnym transgranicznym przemieszczaniu odpadów przedstawił Pan Eberhard Wiesner. Omówił obecnie obowiązujące ustawy i rozporządzenia UE oraz te, które obowiązują w Niemczech w zakresie przemieszczania odpadów. Przybliżył wszystkim kryteria przyporządkowania odpadów, określenie poziomu zagrożenia oraz obowiązki oznaczania pojazdów transportujących odpady. W dalszej części konferencji Prof. Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentował i omówił wyniki raportu końcowego „Skład sitowy i morfologiczny odpadów komunalnych na terenie powiatu zgorzeleckiego”. Przypomnijmy, iż raport końcowy jest efektem przeprowadzonych w czterech porach roku badań odpadów komunalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego. Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy do dalszej współpracy. Wszystkie przedstawione na konferencji analizy oraz prezentacje będą udostępnione na naszej stronie internetowe.

Grudzień 2011